ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Kritsadaruangchai, U., Chaiwut, P., Chomnunti, P., Thaochan, N., Saikeur, A., and P., Pintathong. (2019). Effect of solid state fermentation with Trichoderma spp. On phenolic content and antioxidant capacities of mature Assam tea leaves. Journal of Food Science and Agricultural Technology. 106-113.
2 Pintathong, P., Chaiwut, P., Thitipramote, N., Thitilertdecha, N., Nantitanont, W., Sangthong, S. and Tiensri, N. (2018). Simultaneous extraction of oil and protein from perilla seed and application in serum. The Journal of Applied Science, 17: 73-85.
3 Kritsadaruangchai, U., Chaiwut, P., Chomnunti, P., Intana, W., Saikeur, A., Sanngthong, S., P., Pintathong. (2019). Alteration of phenolic content and antioxidant capacity of mature Assam tea leaves by solid state fermentation using Trichoderma sp. Isolate NTY211. PACCON 2019, 7-8 Feb 2019.
4 Chaiwut, P., Pintathong, P. , Iamsakul, P.(2016). Extraction of tyrosinase from Thaeogyroporus porentosus, Auricularia auricular and Lentinus edodes by aqueous two phase system. PACCON 201, 1119-1123, 9-11 Feb 2016.
5 Chaiwut, P., Pintathong, P., Pongsua, P. (2016). Extraction and cosmetic application of mushroom polysaccharides. PACCON 2016, 1104-1109, 9-11 Feb 2016.
6 Chaiwut, P. , Natitanont, W. , Wuttisin, N. , Pintathong, P. , Iamsakul, P.(2016). Extraction of tyrosinase from Thai edible mushrooms by aqueous two phase system. NATPRO6, 96-101, 21-23 Jan 2016.
7 Thitipramote, N., Pradmeeteekul, P., Nimkamnerd, J., Chaiwut, P., Pintathong, P. and Thitilerdecha, N. (2016). Bioactive compounds and antioxidant activities of red (Brown Red Jasmine) and black (Kum Leum Pua) native pigmented rice. International Food Research Journal. 23: 410-414.
8 งามศิลป์ กาบทอง ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ และ ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง (2558) การพัฒนาสีจากแก้วมังกรแดงร่วมกับแป้งข่าวเจ้าเพื่อพัฒนาเป็นแป้งผัดหน้า Veridian E-Journal, Science and Technology Silapakorn University. 1, 130-142
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH