ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สยาม ภพลือชัย

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Chumponsuk, T., Gruneck, L., Gentekaki, E., Jitprasertwong, P., Kullawong, N., Nakayama, J., Popluechai, S. (2021). The salivary microbiota of Thai adults with metabolic disorders and association with diet. Archives of Oral Biology, 122. DOI: 10.1016/j.archoralbio.2020.105036
2  Gruneck, L., Kullawong, N., Kespechara, K., Popluechai, S. (2020). Gut microbiota of obese and diabetic Thai subjects and interplay with dietary habits and blood profiles. PeerJ. 8:e9622 https://doi.org/10.7717/peerj.9622
3  Yowang, A., Tsaousis, A., Chumphonsuk, T., Thongsin, N., Kullawong, N., Popluechai, S. & Gentekaki, E. (2018). High diversity and variable geographic distribution of Blastocystis subtypes isolated from adults living in Thailand. Infect Genet Evol. Aug 15(65):270-275. doi: 10.1016/j.meegid.2018.08.010.
4 Sakon Monggoot, Siam Popluechai, Eleni Gentekaki, Patcharee Pripdeevech. 2017.Fungal Endophytes: an Alternative Source for Production of Volatile Compounds from Agarwood Oil of Aquilaria subintegra. Microb Ecol pp 1-8. doi:10.1007/s00248-016-0908-4"
5 Lucsame Gurneck, Eleni Gentekaki , Janthima Jaresitthikunchai , Teerawit Waratrujiwong, Sittiruk Roytrakul and Siam Popluechai*. 2017. Comparative analysis of protein profiles of toxic and non-toxic Jatropha curcas latex. Chiang Mai J. Sci. 44(x): 1-13
6 Seesangboon A, Pokawattana T, Eungwanichayapant PD, Tovaranonte J, Popluechai S. (2018) Effects of 6-Benzyladenine on Jatropha Gene Expression and Flower Development. Russ. J. Plant Physiol. 65(3):345-356.
7 Pokawattanan T, Gruneck L, Seesangboon A, Eungwanichayapant PD, Tovaranonte J and Popluechai S. (2018) Effect of Paclobutrazol on Flower Development and Gene Expression of Jatropha. Chiang Mai Journal of Science. 45(3):1394-1405.
8 อนุภาพ สีสังบุญ ทิตตินาถ โภคาวัฒนา ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ จันทรารักษ์ โตวรานนท์ และสยาม ภพลือชัย*. (2018). ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในการสร้างดอกเพศเมียในตาดอกของต้นสบู่ดำ. J. Sci. Tech. Ubon Ratchathani University, 2018; 21, 1-13.
9 Seesangboon A, Gruneck L, Pokawattana T, Eungwanichayapant PD, Tovaranonte J, Popluechai S (2018). Transcriptome analysis of Jatropha curcas L. flower buds responded to the paclobutrazol treatment. Plant Physiology and Biochemistry. 127: 276–286. doi: 10.1016/j.plaphy.2018.03.035.
10 Kisuse J, La-ongkham O, Nakphaichit M, Therdtatha P, Momoda R, Tanaka M, Fukuda S, Popluechai S, Kespechara K, Sonomoto K, Lee Y-K, Nitisinprasert S and Nakayama J (2018) Urban Diets Linked to Gut Microbiome and Metabolome Alterations in Children: A Comparative Cross-Sectional Study in Thailand. Front. Microbiol. 9:1345. doi: 10.3389/fmicb.2018.01345.
11 Jinatham V, Kullawong N, Kespechara K, Gentekaki E, and Popluechai S (2018) Comparison of Gut Microbiota between Lean and Obese Adult Thai Individuals. Microbiology and Biotechnology Letters. 46(3): 277-287. doi:10.4014/mbl.1711.11003.
12 Yowang A, Tsaousis AD, Chumphonsuk T, Thongsin N, Kullawong N, Popluechai S, and Gentekaki E. (2018) High diversity of Blastocystis subtypes isolated from asymptomatic adults living in Chiang Rai, Thailand. Infection, Genetics and Evolution. 65: 270-275.doi:10.1016/j.meegid.2018.08.010.
13 Jinatham V, Popluechai S, Clark CG, and Gentekaki E. (2019). Entamoeba chiangraiensis n. sp. (Amoebozoa: Entamoebidae) isolated from the gut of Asian swamp eel (Monopterus albus) in northern Thailand. Parasitology, 146Z14X: 1719-1724. doi:10.1017/s0031182019000775.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH