ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ชูเกียรติโรจน์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Chukeatirote E. 2016. Comparative phylogeny of the Bacillaceae species related to shrimp paste products. Environmental and Experimental Biology 14: 23–26.
2 Rizal LM, Hyde KD, Chukeatirote E and Chamyuang S. 2016. Proximate analysis and antimicrobial activity of cultivated Macrolepiota dolichaula strain MFLUCC-13-0579. KKU Res J. 22: 1-6.
3 Yingchutrakul Y, Roytrakul S, Chukeatirote E and Waratrujiwong T. 2016. A novel alkaline serine protease from Bacillus amyloliquefaciens strain S1-13. KKU Res J. 22: 127-139.
4 Rizal LM, Hyde KD, Chukeatirote E, Karunarathna SC, Kakumyan P and Chamyuang S. 2016. First successful cultivation of the edible mushroom Macrolepiota dolichaula in Thailand. Chiang Mai J Sci 43: 959-971.
5 Doilom M, Taylor JE, Bhat DJ, Chukeatirote E, Hyde KD, To-anun C, Jones EBG. 2016. Checklist of fungi on teak. Mycosphere 7: 656–678.
6 " Chukeatirote E, Eungwanichayapan PD, Kanghae A. 2017. Determination of volatile components in fermented soybean prepared by a co-culture of Bacillus subtilis and Rhizopus oligosporus. Food Research 1: 225-233.2. Kanghae A, Eungwanichayapantl PD, Chukeatirote E. 2017. Fatty acid profiles of fermented soybean prepared by Bacillus subtilis and Rhizopus oligosporus. Environmental and Experimental Biology 15: 173–176."
7 Synytsya A, Monkai J, Bleha R, Macurkova A, Ruml T, Ahn J, Chukeatirote E. 2017. Antimicrobial activity of crude extracts prepared from fungal mycelia. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 7: 257-261.
8  Kim J, Jo A, Chukeatirote E, Ahn J. 2016. Assessment of antibiotic resistance in Klebsiella pneumoniae exposed to sequential in vitro antibiotic treatments. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 15: 60.
9 Kanghae A, Monkai J, Eungwanichayapant PD, Niamsup P and Chukeatirote E. 2016. Phenotypic and genetic characterization of Bacillus subtilis species exhibiting strong proteolytic activity isolated from Thua Nao, a Thai traditional fermented soybean. Acta Alimentaria 45: 11-19.
10 Laprom, A., Nilthong, S., & Chukeatirote, E. (2019). Incidence of viruses infecting pepper in Thailand. Biomolecular Concepts 10: 184-193.
11 Phongtang, W., Choi, G.P., Chukeatirote, E., & Ahn, J. (2019). Bacteriophage control of Salmonella Typhimurium in milk. Food Science and Biotechnology 28: 297-301.
12 Chukeatirote, E., Phueaouan, T., & Piwkam, A. (2018). Screening of rhizosphere soil bacteria for biocontrol of Lasiodiplodia theobromae. Agriculture and Natural Resources 52: 325-329.
13 Chukeatirote, E., Phongtang, W., Kim, J., Jo, A., Jung, L.S., & Ahn, J. (2018). Significance of bacteriophages in fermented soybeans: A review. Biomolecular Concepts 9: 131-142.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH