ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. จันทรารักษ์ โตวรานนท์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Thanayut Changruenngam and Jantrararuk Tovaranonte. Exploring the suitability map of wild banana (Musa serpentina Swangpol & Somana) in Thailand using species distribution models with the limited occurrence data. Proceedings of International Conference on Biodiversity 2019: BD2019 on 22nd - 24th May 2019 at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World. p.156-162.
2 Siam Popluechai, Lucsame Gruneck, Anupharb Seesangboon, Apichet Sangsuriyaroj, Prapassorn
3 Jantrararuk Tovaranonte Varangrat Nguanchoo, Kwanchanok Virasiri, Angkana Inta, Daranee Onchomchant and Rawiwan Charoensup. (2018). Diversity and indigenous knowledge of traditional medicinal plants from some villages in four Northern provinces, Thailand. Poster Presentation on The fourth Thailand Biodiversity Biobank Conference: 2018 international Forum on Community Biobank: Thailand initiatives: 12-14 September, Centra Government Complex Hotel Chaeng Watthana, Bangkok.
4  A. Seesangboon, T. Pokawattana, P. D. Eungwanichayapant, J. Tovaranonte, and S. Popluechai. (2018). Effects of 6-Benzyladenine on Jatropha Gene Expression and Flower Development. Russian Journal of Plant Physiology. Vol. 65, No. 3. p.345–356.
5 Anupharb Seesangboon, Lucsame Gruneck, Tittinat Pokawattana, Prapassorn Damrongkool Eungwanichayapant, Jantrararuk Tovaranonte, and Siam Popluechai. (2018). Transcriptome analysis of Jatropha curcas L. flower buds responded to the paclobutrazol treatment. Plant Physiology and Biochemistry 127(2018): p276–286.
6 Titinat Pokawattana, Lucsame Gruneck, Anuphab Seesangboon, Prapassorn D Eungwanichayapant, Jantrararuk Tovaranonte and Siam Popluechai. (2018). Effect of paclobutrazol on Flower development and gene expression of Jatropha. Chiang Mai J. Sci. 45(3): 1323-1234.
7 นภาพรรณ ใจดี ชินดนัย เอื้อเฝื้อพันธุ์ และจันทรารักษ์ โตวรานนท์. (2017). ผลของ NAA และ BA ต่อการเจริญ ของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตดอกไม้ไฟ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9, “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” วันที่ 28-29 กันยายน 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, จังหวัดนครปฐม. หน้า 2057-2062.
8 "ภาวิดา เกตุสิงห์แก้ว. บุณยาพร รณรงค์. ภัทรารัตน์ วงค์ม่าน. จันทรารักษ์ โตวรานทท์. 2559. พฤกษาศาสตร์ พื้นบ้านของชาวอาข่าในหมู่บ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการเฉลิมพระ เกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน. 24-27 สิงหาคม.สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่."
9 จันทรารักษ์ โตวรานนท์. 2559. แบบจำลองการกระจายพันธุ์ของค้อเชียงดาว พืชถิ่นเดียวของไทย. ก ารประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3 “Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony” 15 - 17 มิถุนายน 2559. โรงแรม ดิ อิมเพรส. น่าน.
10 อนุภาพ สีสังบุญ ทิตตินาถ โภคาวัฒนา ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ จันทรารักษ์ โตวรานนท์ และสยาม ภพลือชัย (2018) ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องในการสร้างดอกเพศเมียในตาดอกของต้นสบู่ดำ. J. Sci. Tech. Ubon Ratchathani University, 21: 1-13.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH