ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล Kevin D. Hyde

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Dai, Y.C., Cui, B.K., Si, J., He, S.H., Hyde, K.D., Yuan, H.S., Liu, X.Y. & Zhou, L.W. (2015). Dynamics of the worldwide number of fungi with emphasis on fungal diversity in China. Mycological Progress 14 (8), 62.
2 Daranagama, D.A., Camporesi, E., Tian, Q., Liu, X.Z., Chamyuang, S., Stadler, M. & Hyde, K.D. (2015). Anthostomella is polyphyletic comprising several genera in Xylariaceae. Fungal Diversity 73 (1), 203-238.
3 Dhanushka Udayanga, Lisa A Castlebury, Amy Y Rossman, Ekachai Chukeatirote, Kevin D Hyde (2015) The Diaporthe sojae species complex: Phylogenetic re-assessment of pathogens associated with soybean, cucurbits and other field crops. Fungal biology 119(5): 383-407.
4 Dissanayake, A.J., Liu, M., Zhang, W., Chen, Z., Udayanga, D., Chukeatirote, E., Li, X.H., Yan, J.Y. & Hyde, K.D. (2015). Morphological and molecular characterisation of Diaporthe species associated with grapevine trunk disease in China. Fungal Biology 119 (5), 283-294.
5 Dinushani A Daranagama, Erio Camporesi, Qing Tian, Xingzhong Liu, Sunita Chamyuang, Marc Stadler, Kevin D Hyde (2015) Anthostomella is polyphyletic comprising several genera in Xylariaceae. Fungal Diversity, 1-36.
6 Dong-Qin Dai, Ali H Bahkali, Wen-Jing Li, D JAYARAMA Bhat, Rui-Lin Zhao, Kevin D Hyde (2015) Lactarius subgenus Russularia (Russulaceae) in South-East Asia: 3. new diversity in Thailand and Vietnam (vol 207, pg 215, 2015). Phytotaxa 213(2): 122-130.
7 Dong-Qin Dai, Ali H Bahkali, Hiran A Ariyawansa, Wen-Jing Li, D Jayarama Bhat, Ekachai Chukeatirote, Rui-Lin Zhao, Peter E Mortimer, Jian-Chu Xu, Kevin D Hyde (2015) WITHDRAWN: Neokalmusia didymospora sp. nov.(Didymosphaeriaceae) from bamboo. Saudi Journal of Biological Sciences.
8 Esteban Benjamin Sir, Eric Kuhnert, Frank Surup, Kevin D Hyde, Marc Stadler (2015) Discovery of new mitorubrin derivatives from Hypoxylon fulvo-sulphureum sp. nov.(Ascomycota, Xylariales). Mycological Progress 14(5): 1-12.
9 Eric Kuhnert, Frank Surup, Esteban B Sir, Christopher Lambert, Kevin D Hyde, Adriana I Hladki, Andrea I Romero, Marc Stadler (2015) Lenormandins A—G, new azaphilones from Hypoxylon lenormandii and Hypoxylon jaklitschii sp. nov., recognised by chemotaxonomic data. Fungal Diversity 71 (1), 165-184.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH