ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Khongphinitbunjong, K., de Guzman, L. I., Rinderer, T. E., Tarver, M. R., Frake, A. M., Chen, Y., and Chantawannakul, P. (2016) Responses of Varroa-resistant honey bees (Apis mellifera L.) to Deformed wing virus. Journal of Asia-Pacific Entomology. 19(4): 921-927. https://doi.org/10.1016/j.aspen.2016.08.008
2  Khongphinitbunjong, K., Chantawannakul, P., Ya?ez, O., and Neumann, P. (2019 Survival of ectoparasitic mites tropilaelaps mercedesae in association with honeybee hive products. Insects. https://doi.org/10.3390/insects10020036
3  Chaimanee, V., Chantawannakul, P., Khongphinitbunjong, K., Kamyo, T., and Pettis, J. S. (2019) Comparative pesticide exposure to Apis mellifera via honey bee-collected pollen in agricultural and non-agricultural areas of Northern Thailand. Journal of Apicultural Research. 58(5). https://doi.org/10.1080/00218839.2019.1637224
4  de Guzman, L. I., Phokasem, P., Khongphinitbunjong, K., Frake, A. M., and Chantawannakul, P. (2018) Successful reproduction of unmated Tropilaelaps mercedesae and its implication on mite population growth in Apis mellifera colonies. Journal of Invertebrate Pathology. 153:35-37.
5  de Guzman, L. I., Williams, G. R., Khongphinitbunjong, K., and Chantawannakul, P. (2017) Ecology, Life History, and Management of Tropilaelaps Mites. Journal of Economic Entomology. https://doi.org/10.1093/jee/tow304
6  Khongphinitbunjong, K., Neumann, P., Chantawannakul, P., and Williams, G. R. (2016) The ectoparasitic mite Tropilaelaps mercedesae reduces western honey bee, Apis mellifera, longevity and emergence weight, and promotes Deformed wing virus infections. Journal of Invertebrate Pathology.
7  Khongphinitbunjong, K., de Guzman, L. I., Tarver, M. R., Rinderer, T. E., Chen, Y., and Chantawannakul, P. (2015) Differential viral levels and immune gene expression in three stocks of Apis mellifera induced by different numbers of Varroa destructor. Journal of Insect Physiology. https://doi.org/10.1016/j.jinsphys.2014.11.005
8  Khongphinitbunjong, K., De Guzman, L. I., Tarver, M. R., Rinderer, T. E., and Chantawannakul, P. (2015) Interactions of Tropilaelaps mercedesae, honey bee viruses and immune response in Apis mellifera. Journal of Apicultural Research. https://doi.org/10.1080/00218839.2015.1041311
9  Buawangpong, N., de Guzman, L. I., Khongphinitbunjong, K., Frake, A. M., Burgett, M., and Chantawannakul, P. (2015) Prevalence and reproduction of Tropilaelaps mercedesae and Varroa destructor in concurrently infested Apis mellifera colonies. Apidologie.
10  Phokasem, P., De Guzman, L., Khongphinitbunjong, K., Frake, A., Chantawannakul, P. (2019). Feeding by Tropilaelaps mercedesae on pre- and post-capped brood increases damage to Apis mellifera colonies. Scientific Reports. 9(1). 13pp. 10.1038/s41598-019-49662-4.
11 Subta, P., Yodsuwan, P., Yongsawas, R., In-on, A., Warrit, N., Panha, S., Khongphinitbunjong, K., Chantawannakul, P., Attasopa, K., Disayathanoowat, T. (2020). Bacterial Communities in Three Parts of Intestinal Tracts of Carpenter Bees (Xylocopa tenuiscapa). Insects. 11. 497. 15pp. 10.3390/insects11080497.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH