ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Pintathong, P., Chaiwut, P.*, Thitipramote, N., Thitilertdecha, N., Nantitanont, W., Sangthong, S. and Tiensri, N. (2018). Simultaneous extraction of oil and protein from perilla seed and application in serum. J. Appl. Sci., 17, 73-85.
2 Thitipramote, N., Pradmeeteekul, P., Nimkamnerd, J., Chaiwut, P., Pintathong, P., Thitilertdecha, N. (2016) Bioactive compounds and antioxidant activities of red (Brown Red jasmine) and black (Kam Leum Pua) native pigmented rice. Inter. Food Res. J., 23, 410-414.
3 Chaiwut, P., Pintathong, P., Thitipramote, N. and Pintathong. (2019). Optimization of polysaccharide extraction from Okra (Abelmoschus esculentus) by using response surface methodology. J., Food. Sci. Agric. Technol., 5, 99-105.
4 Thitilertdecha, N., Chaiwut, P. and Saewan, N. (2020). In vitro antioxidant potential of Nephelium lappaceum L. rind extracts and geraniin on human epidermal keratinocytes. Biocatal. Agric. Biotechnol., 23, 101482.
5 Kritsadaruangchai, U., Chaiwut, P., Chomnunti, P., Thaochan, N., Saikeur, A. and Pintathong, P. (2019). Effect of solid state fermentation with Trichoderma spp. on phenolic content and antioxidant capacities of mature Assam tea leaves. J. .Food. Sci. Agric. Technol., 5, 116-103.
6 Thitipramote, N., Maisakun, T., Chomchuen, C., Pradmeeteekul, P., Nimkamnerd, J., Vongnittitorn, P., Chaiwut, P., Thitilertdecha, N. and Pintathong, P. (2019). Bioactive compounds and antioxidant activities from pomegranate peel and seed extract. Food Appl. Biosci. J., 7, 152-161.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH