ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Yodsuwan, N., N. Chamchuang, Y. Puchcha and S. Sirisansaneeyakul (2015). Outdoor photoautotrophic cultivation of Chlorella sp. TISTR 8990 in nitrogen- and phosphorus-minimal media for lipid accumulation. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 49,: 80–91.
2 ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ และสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล. 2556. การวิเคราะห์ไขมันสาหร่ายขนาดเล็กโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมทรี. สรรสาระ เทคโนโลยีชีวภาพ, นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนกุุมภาพันธ์, หน้า 18, สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย. (http://www.biotec.or.th/tsb/
3  Yodsuwan, N., N. Chamchuang, Y. Puchcha and S. Sirisansaneeyakul. 2013. Lipid accumulation of Chlorella sp. TISTR 8990 in nitrogen- and phosphorus-minimal media cultivated photoautotrophically in 6-L drinking water bottle. In Programme Book of Abstract of The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013). Octobe16-18, 2013. The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand In Proceedings, pp. 225-235.
4  Soykeabkaew, N., N. Laosat, A. Ngaokla, N. Yodsuwan and T. Tunkasiri. 2012. Reinforcing potential of micro- and nano-sized fibers in the starch-based biocomposites. Compos. Sci. Technol. 72: 845-852.
5 "Prangviset, K., M. Songpim, N. Yodsuwan, S. Wannawilai, M. Dejsungkranont, P. Changlek and S. Sirisansaneeyakul (2018). Fructose production from Jerusalem artichoke using mixed inulinases. ANRES. 52(2): 132–139.Sirisansaneeyakul (2018). Fructose production from Jerusalem artichoke using mixed inulinases. ANRES. 52(2): 132–139."
6 Yodsuwan, N., P. Kamonpatana, Y. Chisti and S. Sirisansaneeyakul (2018). Ohmic heating pretreatment Of algal slurry for production of biodiesel. J. Biotechnol. 267,: 71–78.
7 "Yodsuwan, N., S. Sawayama and S. Sirisansaneeyakul (2017). Effect of nitrogen concentration on growth, Lipid production and fatty acid profiles of marine diatom Phaeodactylum tricornutum. ANRES.51,: 190– 197.Lipid production and fatty acid profiles of marine diatom Phaeodactylum tricornutum. ANRES.51,: 190– 197."
8 Rattanawongkun, P., N. Kunfong, N. Tawichai, U. Intatha, N. Yodsuwan, and N. Soykeabkaew. (2019) Micro/Nano papers from bagasse pulp reinforced by bacterial cellulose nanofibers. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 559(1): 12007. 6 pp. doi:10.1088/1757-899X/559/1/012007
9 Klayya, S., P. Rattanawongkun, N. Kunfong, N. Yodsuwan, N. Tawichai, U. Intatha, and N. Soykeabkaew. (2019) Bagasses sheets reinforced with nanofibrillated cellulose. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 559: 12005. 6pp. doi:10.1088/1757-899X/559/1/012005
10 Chuenprasert, N., T. Kookkhunthod, R. Deeklom, N. Saichana, S. Chamyuang and N. Yodsuwan. (2020) Effect of temperature on enzyme profile during malting process of upland rice varieties. In The proceedings of The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020). November 26, 2020. Online conference. Thailand (Oral presentation No. AgFood20) p. 57-71.
11 Deeklom, R., W. Taudee, S. Chamyuang, N. Saichana, S. Chamyuang and N. Yodsuwan. (2020) Honey vinegar production using isolated yeast and acetic acid bacteria (AAB) from mixed fruit vinegar. In The proceedings of The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020). November 26, 2020. Online conference. Thailand (Oral presentation No. AgFood21) p. 72-82
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH