ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น. (2562). การใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทอลเพื่อส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมมือออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 54-66.
2 Jittisukpong, P., & Inpin, B. (2017). Collaborative Learning Techniques: An Emphasis on Reading Comprehension for Thai EFL Students. Humanities and Social Sciences Journal, Suan Dusit University, 13 (1) January-April 2017, 223-237.
3 Chuaphalakit, K., Inpin, B., & Coffin, P. (2019). A Study of the Quality of Feedback Via the Google Classroom-mediated-Anonymous Online Peer Feedback Activity in a Thai EFL Writing Classroom. International Journal of Progressive
4 Sriwichai, C., & Inpin, B. (2017). Enhancing Self-directed Leanring for EFL University Students in Blended Writing Instruction. Proceedings, Burapha University International Conference, Pattaya, Thailand, 3-4 August 2017, 121-133.
5 Nantawong, P., & Inpin B. (2017). EFL Students' Attitudes toward Vocabulary Instruction: a Survey of 12th Grade Students. Proceedings, Burapha University International Conference, Pattaya, Thailand, 3-4 August 2017, 162-171.
6 Nakin, P., & Inpin B. (2017). English Consonants Pronunciation Problems of EFL Students: a Case Study of EFL Students at Mae Fah Luang University. Proceedings, Burapha University International Conference, Pattaya, Thailand, 3-4 August 2017, 185-197.
7 Nantawong, P., & Inpin B. (2017). Developing Instruction Based on the Integration of Collaborative Strategic Reading (CSR) and Mobile Learning (ML) to Enhance Students' Reading Ability. Proceedings,13th International Conference on Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 2-3 November 2017,691-701.
8 Inpin, B. (2017). High School Teachers' Proficiency in English Language Teaching and Learning Based on the 21st Century Learning Skills: A Case Study in Chiang Rai Province. Proceedings, 13th International Conference on Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 2-3 November 2017,653-667.
9 Inpin, B. (2016). Employing Online Interactions in English Critical Reading Classroom. Proceedings 12th International Conference on Humanities and Social Sciences: Socio-Cultural Geography, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 14-15 November 2016 ,491-499.
10 Chaya, Piyaporn, & Inpin, Bhornsawan. (2020). Effects of Integrating Movie-based Mobile Learning Instruction for Enhancing Thai University Students’ Speaking Skills and Intercultural Communicative Competence. English Language Teaching. 13(7): 27-45
11 อินทร์ปิ่น, พรสวรรค์. (2562). การใช้กิจกรรมการเล่านิทานผ่านสื่อดิจิทอลเพื่อส่งเสริม ชุมชมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสื่อออนไลน์. Proceedings in การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม, วันที่ 18 มีนาคม 2562, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 54-66.
12 Sriwichai, Chuanpit & Inpin, Bhornsawan. (2018). “A Development of the Writing Instructional Model Based on Blended and Self-Directed Learning to Promote EFL University Students’ Writing Ability and Self-Directed Learning.” ASEAN Journal of Education (AJE). 4(1): 117-137.
13 Sriwichai, Chuanpit & Inpin, Bhornsawan. (2018). “The Effectiveness of the Writing Instructional Model Based on Blended and Self-Directed Learning on Promoting Students’ Writing Ability and Self-Directed Learning.” Journal of Education. 29(3): 32-56.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH