ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ชยาภรณ์ เคารพไทย

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Boonsathorn, S., & Kaoropthai, C. (2016) QSAT: The web-based mC-test as an alternative English proficiency test. TESOL International Journal, 11(2), 91-107.
2 Kaoropthai, C. (2019, December). Learning Styles and Innovative Classroom Activities and Tasks. In 2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Education (TALE) (pp. 1-4). IEEE.
3 Kaoropthai, C. (2022). Effectiveness of Incorporating the Think Pair Share Technique Into Cooperative Activity-Based Learning on English-Major Students’ Teamwork Ability. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 16(1), 50-63.
4 Kaoropthai, C. (2021). Optimizing the virtual classroom: A case of intensive English course in the Next Normal. English Language Teaching Educational Journal, 4(3), 187-198.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH