ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. พิรุฬคณา พิเชียรเสถียร

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Phichiensathien, P. (2016). Genre based approach in academic English writing. Pasaa Paritat Journal, 31, 211-238.
2 Phichiensathien, P. (2018). Teaching Writing through a Genre approach in an EFL Context. In The 6th Asian Academic Society International Conference, 8-10 November 2018, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. 413-426.
3 Phichiensathien, P. (2021). Interactive Reading to Second Language Reading Ability. In 6th UPI International Conference on TVET 2020 (TVET 2020), 16-17 September 2020, Bandung Indonesia. Atlantis Press.303-308.
4 Phichiensathien, P. (2021). Interactive reading with different genres English: A Pilot Study. Journal of Education Silpakorn University. 19(1), 190-205.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH