ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลรองศาสตราจารย์ ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Wiboonwachara, L. and Rungrojsuwan, S. 2020. Hedging in English Research Articles of Thai Academic Writers. The New English Teacher, 14(2), 82-98
2 Yu, R. and Rungrojsuwan, S. 2020. The Linguistic Characteristics in Anti-aging Cosmetic Advertisements. Thoughts, 2020(1) (January-June), 81-94.
3 Rungrojsuwan, S. (2019). The Development of Narrative Macrostructure of Thai Children. rEFLections, 26(2) (July-December 2019), 1-23.
4 Rungrojsuwan, S. (2019). Naming Characters in Thai Children’s Narratives: A Developmental Perspective. Journal of Letters, 48(2), 76-94.
5 สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ. (2562). รายงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการเรื่องเล่าของเด็กไทย (Development of Narratives in Thai Children). เชียงราย: ชอบพิมพ์
6 สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ. (2562). รายงานวิจัยเรื่อง ลักษณะของภาษาป้อนเข้าในเรื่องเล่า สำหรับเด็กไทย (Attributes of Input Language in Thai Child-Oriented Narratives). เชียงราย: ชอบพิมพ์.
7 Sangkaong, N., Rungrojsuwan, R. and Rungrojsuwan, S. 2018. The Development of Temporal Event Construction in Children’s Narratives. Vacana: Journal of Language and Linguistics, 6(2), 33-49.
8 Pletikosa, J. and Rungrojsuwan, S. 2018. A Study of Filled Pauses of Thai Learners of English with Different Levels of English Language Proficiency. Vacana: Journal of Language and Linguistics, 6(1), 21-35.
9 สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ. (2559). วัจนลีลาในเรื่องเล่าสำหรับเด็กไทย นัยสำคัญต่อการ ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา. วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร,21(29), กันยายน-ธันวาคม, 92-109.
10 Sun, H. & Rungrojsuwan, S. (2019). Parental Involvement in Students’ English Writing Competence: A Model at Chinese Junior Middle School. Asian Culture and History 11(1), 41-51.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH