ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. วิลาวัณย์ จำปาแก้ว

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Nuon, P. & Champakaew, W. (2017). Effects of ICT-Aided Flipped Classroom on Grammar Achievement. 7th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation, 5-6 August, Bangkok, Thailand. 63-74.
2 Champakaew, W. (2019). Out-of-class English Language Learning and the Communication Skills of University Students. Journal of International Studies, Vol.9 (2), July-December, pp.185-210.
3 Chumm, C. & Champakaew, W. (2019). A Study of the Willingness to Communicate in English and Speaking Abilities of Undergraduate Students Using Mobile Assisted Language Learning. 10th National and International conference "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward". Suan sunandha Rajabhat University. 29 March 2019, 40-54.
4 Dawilai, S., Kamyod, C., & Champakaew, W. (2018). Proposed Problem-based Blended Learning in Creative Writing: Self-Regulated Learning in EFL Learners. International Journal of Applied Engineering Research, 13(7), 4834-4841.
5 Dawilai, S., Champakaew, W., and Khamyod, C. (2017). Effective comparison between the Problem-based Blended Learning and Traditional Learning Method. Proceedings the 14th International Conference ECTI-CON 2017, Phuket, Thailand, 27-30 June 2017.
6 ชาญสิทธิ์ คำพุฒ ศานิตย์ ศรีคุณ และสิริกร บำรุงกิจ. (2564). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในประเทศไทย. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12(1): ม.ค.-มิ.ย. หน้า 188-204.
7 Bamroongkit, S. (2021). Factors Influencing Research Skills. Social Science Asia, 7(2): 37-41. นวพล แก้วสุวรรณ ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง และสิริกร บำรุงกิจ. (2563). การจัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40(4): หน้า 120-135.
8 จตุรงค์ จิตติยพล นวพล แก้วสุวรรณ ฐะปะนีย์ เทพญา และสิริกร บำรุงกิจ. (2563). สารสนเทศและความรู้เพื่อการแข่งขันขององค์กรธุรกิจไทยในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้: การประชุมวิชาการและการนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น. หน้า 1000-1011.
9 สิริกร บำรุงกิจ สันติ วิจักขณาลัญฉ์ และ ธูปทอง กว้างสวาสดิ์. (2561). รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ บัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7(2): หน้า 59-70.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH