ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. สิริกร บำรุงกิจ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Kewsuwun, N., Bamroongkit, S., & Theppaya, T. (2020). Influencing Factors of Teachers’ Acceptance on Applying Information Technology in Classrooms: A Systematic Literature Review from 1997 – 2007. Solid State Technology, 63(2). July, 688-692.
2 พล แก้วสุวรรณ ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง และสิริกร บำรุงกิจ. (2563). การจัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัลในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40(4), 120-135. https://doi.org/10.14456/sujthai.2020.34
3 จตุรงค์ จิตติยพล นวพล แก้วสุวรรณ ฐะปะนีย์ เทพญา และสิริกร บำรุงกิจ. (2563). สารสนเทศและความรู้เพื่อการแข่งขันขององค์กรธุรกิจไทย ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้: การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน (น. 1000-1011). ขอนแก่น: ผู้แต่ง.
4 ชาญสิทธิ์ คำพุฒ ศานิตย์ ศรีคุณ และสิริกร บำรุงกิจ. (2564). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในประเทศไทย. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12(1): ม.ค.-มิ.ย. หน้า 188-204.
5 Bamroongkit, S. (2021). Factors Influencing Research Skills. Social Science Asia, 7(2): 37-41. นวพล แก้วสุวรรณ ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง และสิริกร บำรุงกิจ. (2563). การจัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40(4): หน้า 120-135.
6 จตุรงค์ จิตติยพล นวพล แก้วสุวรรณ ฐะปะนีย์ เทพญา และสิริกร บำรุงกิจ. (2563). สารสนเทศและความรู้เพื่อการแข่งขันขององค์กรธุรกิจไทยในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้: การประชุมวิชาการและการนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น. หน้า 1000-1011.
7 สิริกร บำรุงกิจ สันติ วิจักขณาลัญฉ์ และ ธูปทอง กว้างสวาสดิ์. (2561). รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ บัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7(2): หน้า 59-70.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH