อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ปีอ้างอิงหลักสูตร657200111
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (แบบ 1.1)
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่3/2565  วันที่  18/5/2565
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ ดร.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Electron Microscope)
   Juntendo University, Japan   2538
-  ว.ว. (ตจวิทยา)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2527
-   พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2521
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลแพทย์หญิงสุนิสา ไทยจินดา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรด. (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2562
-   ว.ว. (ตจวิทยา)
   สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   2532
-   พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2526
-  วท.บ.
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2524
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ไพศาล รมณีย์ธร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
   แพทยสภา   2548
-   พ.บ
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2531
-  - ประกาศนียบัตรศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้า (Facial Plastic Surgery)
   ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย   2550
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ ดร.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Electron Microscope)
   Juntendo University, Japan   2538
-  ว.ว. (ตจวิทยา)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2527
-   พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2521
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลนายแพทย์วิทูร จุลรัตนาภรณ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรด. (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2562
-  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
      2551
-  ว.ว.(อายุรศาสตร์)
      2549
-  พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ถนอมกิต เพราะสุนทร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ว. (ตจวิทยา)
   แพทยสภา   2542
-   พ.บ.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2533
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ไพศาล รมณีย์ธร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
   แพทยสภา   2548
-   พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2527
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   อ.ว.(ตจวิทยา)
   แพทยสภา   2536
-  พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2527
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์จรัสพล รินทระ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ว. (ตจวิทยา)
   แพทยสภา   2544
-  พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลเภสัชกร ดร.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. Social and Administrative Pharmacy
   Chulatongkorn University   2550
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2554
-  ภ.บ.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2526
-  พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2532
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลเภสัชกรหญิง ดร.อาริยา สาริกะภูติ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
   Mae fah luang University   2555
-  Master Degree in Business Admin
   U. of Southern Indiana, USA   2537
-  Bachelor Degree in Pharmacy
   Mahidol University   2532
-  Diplomate American Board of Anti-Aging
   Health Practitioner    2554
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ ดร.วิจิตร บุญยะโหตะระ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  พ.ด.
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2533
-  วว. (ศัลยศาสตร์)
   แพทยสภา   2513
-  พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์   2495
-  American Board in Plastic Surgery
   Duke University Medical Center, USA   2510
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลแพทย์หญิงสุนิสา ไทยจินดา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรด. (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2562
-   ว.ว. (ตจวิทยา)
   สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   2532
-   พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2526
-  วท.บ.
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2524
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลแพทย์หญิง ดร.สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด (ตจวิทยา)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2558
-   พ.บ.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ว.ว. (ตจวิทยา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2558
-   พ.บ.
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2553
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร. นายแพทย์ปรมะ ประทุมมาศ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรด. (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2564
-  บธ.ม.
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2563
-  พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2555
-  น.บ.
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2563
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลเรือโท นพ. ดร.เทพ เฉลิมชัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2556
-  วท.ม. (อายุรศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2549
-  พ.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
   วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกล้า   2537
-  อ.ว. (ระบาดวิทยา)
   แพทยสภา   2558
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2545
-  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) หลักสูตรนานาชาติ
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2536
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์   2533
-  Postdoctoral Research Fellow in Cognitive Neurosciences
   Helsinki Winter School of Cognitive Neurosciences University of Helsinki, Finland   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุเมธ คันชิง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2561
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2557
-  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์อานนท์ ไพจิตโรจนา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Certificate in Dermatopathology
   Ackerman Academy of Dermatopathology, New York, USA.   2544
-  อ.ว. (ตจวิทยา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2542
-  พ.บ
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   2536
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH