อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร657100621
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (แบบ 2.1)
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่1/2565  วันที่  19/1/2565
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลพรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2558
-  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2543
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2540
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลพิรุฬคณา พิเชียรเสถียร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2560
-  กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2543
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2540
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลวิลาวัณย์ จำปาแก้ว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2556
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษา ต่างประเทศ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลพรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2558
-  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2543
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2540
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลพิรุฬคณา พิเชียรเสถียร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2560
-  กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2543
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2540
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลวิลาวัณย์ จำปาแก้ว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2556
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษา ต่างประเทศ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2547
-  อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลศศิมา จารุบุษป์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็น ภาษานานาชาติ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2555
-  M.Ed. (Teaching English as a Second Language)
   Brock University   2547
-  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2529
-  ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา ต่างประเทศ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลมณีรัตน์ ช่วยชูวงศ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ed.D. (Management and Policy)
   University of Bristol   2553
-  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์/ ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2541
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2533
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสิริกร บำรุงกิจ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2561
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2551
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลชยาภรณ์ เคารพไทย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2561
-  ศศ.ม. (ภาษาศาตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2549
-  กศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2541
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH