อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร653100500
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่2/2565  วันที่  16/3/2565
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลวิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2538
-  ศษ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2529
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลเชิดชาติ หิรัญโร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ด. (ภาษาไทย)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2557
-  ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2547
-  อ.บ. (ประวัติศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลวิสันต์ สุขวิสิทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ด. (ภาษาไทย)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2555
-  อ.ม. (ภาษาไทย)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2548
-  ศศ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลพรรณวดี รัตนศักดิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
-  ศศ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลจิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2549
-  ศศ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลวิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2538
-  ศษ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2529
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลเชิดชาติ หิรัญโร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ด. (ภาษาไทย)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2557
-  ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2547
-  อ.บ. (ประวัติศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลวิสันต์ สุขวิสิทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ด. (ภาษาไทย)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2555
-  อ.ม. (ภาษาไทย)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2548
-  ศศ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลพรรณวดี รัตนศักดิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
-  ศศ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลจิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2549
-  ศศ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH