อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร623111200
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่6/2562  วันที่  18/7/2562
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลณัฐยา ต๊ะวิไชย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Materials Science)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2554
-  วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2551
-  วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสิทธิ ดวงเพชร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Mechanical Engineering)
   Brunel University, UK.   2556
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2551
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Applied Physics)
   Curtin University, Australia   2557
-  วท.ม. (ฟิสิกส์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
-  วท.บ. (ฟิสิกส์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioinformatics)
   George Mason University, USA.   2555
-  M.Sc. (Bioinformatics)
   George Mason University, USA.   2551
-  วศ.บ. (ไฟฟ้า)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลอรธิดา โกษาแสง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Materials Science and Engineering)
   Lehigh University, USA.   2559
-  M.Eng. (Materials Science and Engineering)
   Lehigh University, USA.   2555
-  วท.บ. (ฟิสิกส์)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2550
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลณัฐยา ต๊ะวิไชย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Materials Science)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2554
-  วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2551
-  วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสิทธิ ดวงเพชร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Mechanical Engineering)
   Brunel University, UK.   2556
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2551
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Applied Physics)
   Curtin University, Australia   2557
-  วท.ม. (ฟิสิกส์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
-  วท.บ. (ฟิสิกส์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioinformatics)
   George Mason University, USA.   2555
-  M.Sc. (Bioinformatics)
   George Mason University, USA.   2551
-  วศ.บ. (ไฟฟ้า)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลอรธิดา โกษาแสง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Materials Science and Engineering)
   Lehigh University, USA.   2559
-  M.Eng. (Materials Science and Engineering)
   Lehigh University, USA.   2555
-  วท.บ. (ฟิสิกส์)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2550
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลดรุณี วัฒนศิริเวช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Engineering Ceramics)
   University of Leeds, UK   2541
-  M.Sc. (Engineering Ceramics)
   University of Leeds, UK   2537
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสุธี วัฒนศิริเวช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Engineering Ceramics)
   University of Leeds, UK   2540
-  วท.บ. (ฟิสิกส์)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2535
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลอุไรวรรณ อินต๊ะถา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วัสดุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2551
-  วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547
-  วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลชุลีพร ถนอมศิลป์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Polymer Composites)
   Queen Mary, University of London, UK   2544
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2540
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Materials Science)
   University of London, UK   2550
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2545
-  วท.บ (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลอรวรรณ สุวรรณทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
   วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2552
-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลธีรเดช หมูคำ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2553
-  วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547
-  ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลรุ่งโรจน์ นิลทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Applied Physics)
   Colorado School of Mines, USA   2542
-  M.Sc. (Physics and Astronomy)
   Ohio University, U.S.A.   2537
-  วท.บ. (ฟิสิกส์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2535
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2548
-  วท.ม. (สถิติประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
-  วท.บ. (สถิติ)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2535
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH