อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร623110500
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่5/2563  วันที่  16/9/2563
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตรจารย์
ชื่อ-สกุลดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biochemistry)
   University of Kent at Canterbury, U.K.   2542
-  วท.บ.(ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Systems Biology of Proteomics)
   Technical University of Denmark, Denmark   2549
-  - วท.ม. (พันธุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2549
-  วท.บ. (พันธุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สาโรจน์ นิตย์แสวง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด.(เทคโนโลยีชีภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยสุรนารี   2553
-  วท.ม.(ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547
-  วท.บ.(ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดรณัฏฐ์สรัล สายชนะ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioresources Science)
   Tottori University, Japan   2552
-  M.Sc. AGRICULTURAL SCIENCE (Biological Chemistry)
   Yamaguchi University, Japan   2549
-  วท.บ.(ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สมฤดี นิลทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. Agronomy
   University of Nebraska-Lincoln, USA.   2554
-  วท.ม พันธุศาสตร์ (GENETICS)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2546
-  วท.บ. ชีววิทยา
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.นริษฎา ทองกลาง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2558
-  วท.ม. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2552
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ศรัญยภัทร บุญมี
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2557
-  วท.ม. (พืชไร่)
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2547
-  วท.บ. (พืชไร่)
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2545
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตรจารย์
ชื่อ-สกุลดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biochemistry)
   University of Kent at Canterbury, U.K.   2542
-  วท.บ.(ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Systems Biology of Proteomics)
   Technical University of Denmark, Denmark   2549
-  - วท.ม. (พันธุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2549
-  วท.บ. (พันธุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สาโรจน์ นิตย์แสวง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด.(เทคโนโลยีชีภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยสุรนารี   2553
-  วท.ม.(ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547
-  วท.บ.(ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดรณัฏฐ์สรัล สายชนะ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioresources Science)
   Tottori University, Japan   2552
-  M.Sc. AGRICULTURAL SCIENCE (Biological Chemistry)
   Yamaguchi University, Japan   2549
-  วท.บ.(ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พัฒนา ค้ากำยาน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. Applied Bioscience
   Yamaguchi University, Japan   2553
-  M.Sc. Biotechnology
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
-  วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2556
-  วท.ม. โรคพืช (PLANT PATHOLOGY)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
-  วท.บ.เกษตรศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลDr.Eleni Gentekaki
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. Biology
   University of Guelph, CANADA   2553
-  M.Sc. Biology
   University of Guelph, CANADA   2547
-  B.Sc. Human Kinetics
   University of Guelph, CANADA   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioinformatics)
   George Mason University   2555
-  M.S. (Bioinformatics)
   George Mason University   2550
-  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. Genetics and Developmental Biology
   West Virginia University, USA   2546
-  M.Sc. Plant Genetic
   University of Nottingham, UK   2540
-  วท.บ.ชีววิทยา
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. Biology
   AARHUS University, Denmark   2555
-  วท.ม. ชีววิทยา
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
-  วท.บ. ชีววิทยา
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อมร โอวาทวรกิจ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรด. เทคโนโลยีชีวภาพ
   University of East Anglia, UK   2553
-  วท.ม เทคโนโลยีชีวภาพ
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2544
-  วท.บ. จุลชีววิทยา
   มหาวิทยาลัยบูรพา   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สมฤดี นิลทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. Agronomy
   University of Nebraska-Lincoln, USA.   2554
-  วท.ม พันธุศาสตร์ (GENETICS)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2546
-  วท.บ. ชีววิทยา
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สยาม ภพลือชัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรด. เทคโนโลยีชีวภาพ
   University of Newcastle upon Tyne, UK   2553
-  วท.ม อนุพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2547
-  วท.บ. ชีววิทยา
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2562
-  วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2548
-  วท.บ. ชีวเคมี
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุนิตา แจ่มยวง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. Microbiology
   UNIVERSITY OF CANTERBURY, NEW ZEALAND   2553
-  B.Sc. Biological Science
   UNIVERSITY OF CANTERBURY, NEW ZEALAND   2547
-  Postgraduate Diploma Biological Science
   UNIVERSITY OF CANTERBURY, NEW ZEALAND   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ศิระประภา มหานิล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรด. เทคโนโลยีการผลิตพืช
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี   2550
-  วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรด. จุลชีววิทยาประยุกต์
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2557
-  วท.บ.Biotechnology
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. Entomology
   University of Nebraska-Lincoln, USA   2555
-  M.Sc. ECOLOGY
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2542
-  B.Sc. Nursing and Midwifery
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2534
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.นริษฎา ทองกลาง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2558
-  วท.ม. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2552
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ศรัญยภัทร บุญมี
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2557
-  วท.ม. (พืชไร่)
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2547
-  วท.บ. (พืชไร่)
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลDr.Kandawatte Wedaralalage Thilini Chethana
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2562
-  B.Sc. (Microbiology)
   Rajarata University of Sri Lanka, Sri Lanka   2556
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลDr.Olivier Jean-Marie Raspe
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biological Sciences, orientation Botany)
   University catholique de Louvain, Belgium   2541
-  M.Sc. (Biological Sciences)
   University catholique de Louvain, Belgium   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลDr.Mahamarakkalage Mary Ruvishika Shehali Jayawardena
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2548
-  B.Sc. (Biodiversity and Conservation)
   Rajarata University of Sri Lanka, Sri Lanka   2560
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH