อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร623100601
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ)
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่8/2562  วันที่  20/11/2562
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลธีรนุช อนุฤทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2551
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวทยาลัยเชียงใหม่   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลอรวรรณ วังสมบัติ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลรุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2547
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ปรารถนา คอฟฟิน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Planning and Development of Higher Education)
   Aalborg University   2558
-  M.A. (English)
   Toledo University   2544
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
   มหาวิทยาลัยโยนก   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Linguistics)
   Deccan College Postgraduate and Research Institute, India   2553
-  M.A. (Linguistics)
   Deccan College Postgraduate and Research Institute, India   2545
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลปัญญา เล็กวิไล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2550
-  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลปณิดา มัณยานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2554
-  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2552
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลเพียรศิลป์ ปินชัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2554
-   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2552
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ค.ด. (เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2561
-   ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2549
-  กศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศษ-ภาษาอังกฤษ
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2541
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลธีรนุช อนุฤทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2551
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวทยาลัยเชียงใหม่   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลอรวรรณ วังสมบัติ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลรุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2547
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ปรารถนา คอฟฟิน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Planning and Development of Higher Education)
   Aalborg University   2558
-  M.A. (English)
   Toledo University   2544
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
   มหาวิทยาลัยโยนก   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ธนิษฐา รัศมีเจริญ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Linguistics)
   Deccan College Postgraduate and Research Institute, India   2553
-  M.A. (Linguistics)
   Deccan College Postgraduate and Research Institute, India   2545
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลปัญญา เล็กวิไล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2550
-  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลปณิดา มัณยานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2554
-  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2552
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลเพียรศิลป์ ปินชัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2554
-   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2552
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ค.ด. (เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2561
-   ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2549
-  กศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศษ-ภาษาอังกฤษ
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2541
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH