อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร617101311
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (แบบ 1.1)
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่5/2561  วันที่  18/7/2561
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วย ศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (สังคมศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2553
-   ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2539
-   ศศ.บ. (ศิลปะ)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2530
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (สังคมศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2555
-   ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2538
-   ศษ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2535
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ภรณี แก้วบวร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (สังคมศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2555
-   M.A. (Political Sciences -International Relations)
   Jawaharlal Nehru University, India   2542
-   ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2536
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วย ศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (สังคมศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2553
-   ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2539
-   ศศ.บ. (ศิลปะ)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2530
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (สังคมศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2555
-   ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2538
-   ศษ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2535
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ภรณี แก้วบวร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (สังคมศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2555
-   M.A. (Political Sciences -International Relations)
   Jawaharlal Nehru University, India   2542
-   ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ปรีชา อุปโยคิน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Anthropology)
   Case Western Reserve University, U.S.A   2519
-   สค.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2515
-   สค.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2510
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH