อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ปีอ้างอิงหลักสูตร607140312
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบ 1.2)
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่4/2564  วันที่  16/7/2564
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสาโรจน์ รอดคืน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2548
-  วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลพันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioresource Engineering)
   University of Tsukuba, Japan   2550
-  M.Sc. (Biosystem Science)
   University of Tsukuba, Japan   2547
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผศ. ดร.
ชื่อ-สกุลณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Molecular Biosciences and Bioengineering)
   University of Hawaii, USA   2557
-  วท.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2548
-  วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2546
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสาโรจน์ รอดคืน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2548
-  วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลพันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioresource Engineering)
   University of Tsukuba, Japan   2550
-  M.Sc. (Biosystem Science)
   University of Tsukuba, Japan   2547
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผศ.ดร.
ชื่อ-สกุลณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Molecular Biosciences and Bioengineering)
   University of Hawaii, USA   2557
-  วท.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2548
-  วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผศ.ดร.
ชื่อ-สกุลรัฐพล แสงระยับ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2557
-   วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2551
-   วท.บ. (ประมง)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2549
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผศ.ดร.
ชื่อ-สกุลณัฏยา คนซื่อ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Food Toxicology)
   University of Surrey, UK.   2553
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
-  วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผศ.ดร.
ชื่อ-สกุลจุฑามาศ นิวัฒน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Food and Nutritional Science)
   University of Reading, UK   2553
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2542
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผศ.ดร.
ชื่อ-สกุลปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2554
-  วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2546
-  วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผศ.ดร.
ชื่อ-สกุลสุทธิพร พินิจสุวรรณ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2555
-  วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผศ.ดร.
ชื่อ-สกุลจิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Food Science and Technology)
   University of California at Davis, USA   2556
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2549
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผศ.ดร.
ชื่อ-สกุลวิรงรอง ทองดีสุนทร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2554
-  วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
-  วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH