อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาการจัดการ
ปีอ้างอิงหลักสูตร607120321
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 2.1)
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่6/2562  วันที่  18/7/2562
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  D.B.A.
   United State International University, U.S.A.   2522
-  M.B.A.
   University of Nebraska at Omaha, U.S.A.   2522
-  พศ.บ. (พาณิชยศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   2515
-  พศ.ม. (การตลาด)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2520
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ไช ชิง ตัน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Doctor of Business Administration
   Southern Cross University, Australia   2552
-  Master in Advanced Business Management Practices
   University of South Australia, Australia   2547
-  M.Sc. (Mechanical Engineering)
   University of Wisconsin-Milwaukee. U.S.A.   2533
-  B.Sc. (Mechanical Engineering)
   University of Wisconsin – Milwaukee. U.S.A.   2531
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล์ ดร.จิราภา ปราเดรา ดิเอส
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Tourism)
   University of Surrey, U.K.   2558
-  ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2550
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2547
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  D.B.A.
   United State International University, U.S.A.   2522
-  M.B.A.
   University of Nebraska at Omaha, U.S.A.   2522
-  พศ.บ. (พาณิชยศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   2515
-  พศ.ม. (การตลาด)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2520
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ไช ชิง ตัน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Doctor of Business Administration
   Southern Cross University, Australia   2552
-  Master in Advanced Business Management Practices
   University of South Australia, Australia   2547
-  M.Sc. (Mechanical Engineering)
   University of Wisconsin-Milwaukee. U.S.A.   2533
-  B.Sc. (Mechanical Engineering)
   University of Wisconsin – Milwaukee. U.S.A.   2531
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล์ ดร.จิราภา ปราเดรา ดิเอส
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Tourism)
   University of Surrey, U.K.   2558
-  ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2550
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.บุษบา สิทธิการ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Tourism Planning)
   Oxford Brookes University, U.K.   2547
-  M.Sc. (Tourism Planning)
   Oxford Brookes University, U.K.   2541
-  ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2528
-  ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph. D. (Accounting an Governance)
   Victoria University, Australia   2549
-   บช.ม.
   มหาวิทยาลัยพายัพ   2540
-  บช.บ.
   มหาวิทยาลัยพายัพ   2535
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Industrial Organization Psychology)
   Alliant International University, U.S.A.   2548
-  M.A. (Counseling Psychology)
   United States International University, U.S.A.   2536
-  พย.บ.
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2532
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Tourism Management)
   Griffith University   2553
-  Master of International Tourism and Hospitality Management
   Griffith University   2546
-  B.A. (Tourism and Hotel Management),
   Stamford International University   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล์ ดร.เดชอนันต์ บังกิโล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Accounting)
   University of Hull, U.K.   2560
-  บช.ม.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2548
-  บธ.บ. (การบัญชี)
   มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.กษิภณ อภิมุขคุณานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและ การจัดการนวัตกรรม)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2555
-  M.B.A.
   Asian Institute of Management, The Philippines   2538
-  วศ.บ. (วิศวกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร )
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ   2534
-  International Master of Science Exchange (Information Technology)
   Rotterdam School of Management, Erasmus University, The Netherlands   2539
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH