อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร607111112
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ (แบบ 1.2)
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่3/2561  วันที่  16/5/2561
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Applied Physics)
   Colorado School of Mines, U.S.A.   2542
-  M.Sc. (Physics and Astronomy)
   Ohio University, U.S.A.   2537
-  วท.บ. (ฟิสิกส์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2535
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2551
-  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
-  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biological Science)
   Aarhus University Denmark   2555
-  วท.ม. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Engineering Industrial, Environmental Economics)
   Lund University, Sweden   2554
-  M.A. (Public Administration and Public Policy
   University of York, U.S.A.   2549
-  ร.บ.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546
-  M.Sc. (Environmental Management and Policy)
   Lund University, Sweden   2548
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Applied Physics)
   Colorado School of Mines, U.S.A.   2542
-  M.Sc. (Physics and Astronomy)
   Ohio University, U.S.A.   2537
-  วท.บ. (ฟิสิกส์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2535
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2551
-  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
-  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biological Science)
   Aarhus University Denmark   2555
-  วท.ม. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Engineering Industrial, Environmental Economics)
   Lund University, Sweden   2554
-  M.A. (Public Administration and Public Policy
   University of York, U.S.A.   2549
-  ร.บ.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546
-  M.Sc. (Environmental Management and Policy)
   Lund University, Sweden   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Computer Science)
   University of Wales   2554
-  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
-  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจาย์
ชื่อ-สกุลดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D.(Biomedical Informatics)
   Asia University, Taiwan   2557
-  วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี   2549
-  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2544
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH