อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร607110212
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบ 1.2)
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่2/2561  วันที่  21/3/2561
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสุรัตน์ ละภูเขียว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2548
-  วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2545
-  วท.บ. (เคมี)
   สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลพัชรีย์ พริบดีเวช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.ม. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลกาญจนา วัดละเอียด
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลวิษณุ มณีรัตน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2556
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2551
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2548
-  วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2545
-  วท.บ. (เคมี)
   สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.ม. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.กาญจนา วัดละเอียด
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.วิษณุ มณีรัตน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2556
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Analytical/Electrochemistry)
   Texas Tech University; U.S.A.   2551
-  B.S. (Chemistry)
   Kansas University ; U.S.A   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุวรรณา เดชาทัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2549
-  วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2545
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อัจฉราวดี แผนสนิท
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Chemical Biology)
   สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   2555
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ   2549
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Polymer Science)
   Aston University; UK   2550
-  วท.ม. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Polymer Science)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2552
-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Material)
   University of London   2544
-  วท.ม. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2540
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2536
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH