อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
ปีอ้างอิงหลักสูตร605230101
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ แผน ก 1
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่6/2561  วันที่  19/9/2561
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลYuki Miyake
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Social Science)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2555
-  M.A. (Sustainable Development)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547
-  B.A. (Language (English) and Area Studies (USA and Britain))
    Osaka University of Foreign Studies, Japan   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลวรรณวลี อินทร์ปิ่น
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Political Science and Public Policy)
   The University of Waikato New Zealand   2554
-   M.A. (Political and Justice Studies)
   Governors State University/U.S.A.   2542
-   ร.บ. (การเมืองและการปกครอง)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2538
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์อาวุโส Dr.
ชื่อ-สกุลLee Lai To
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Political Science)
   University of California, Santa Barbara, U.S.A.   2518
-  M.A. (Political Science)
   University of California, Santa Barbara, U.S.A   2513
-  B.A. (Social Science in Economics)
   Chinese University , Hong Kong   2511
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาตราจารย์ Dr.
ชื่อ-สกุลTatsuo Yamane
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (International Public Policy)
   Osaka University, Japan   2548
-  M.A. (International Public Policy)
   Osaka University, Japan   2542
-  B.A. (Political Studies on Latin America)
   Osaka University, Japan   2538
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ Dr.
ชื่อ-สกุลMari Katayanagi
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Law)
   Warwick niversity,U.K   2544
-  LL.M. (International Human Rights Law)
   Essex University, U.K.   2538
-  B.A. (International Studies)
   Tokyo University of Foreign Studies   2530
-  M.A. (International Studies)
   Tokyo University of Foreign Studies   2532
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลYuki Miyake
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Social Science)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2555
-  M.A. (Sustainable Development)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547
-  B.A. (Language (English) and Area Studies (USA and Britain))
    Osaka University of Foreign Studies, Japan   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลวรรณวลี อินทร์ปิ่น
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Political Science and Public Policy)
   The University of Waikato New Zealand   2554
-   M.A. (Political and Justice Studies)
   Governors State University/U.S.A.   2542
-   ร.บ. (การเมืองและการปกครอง)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2538
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์อาวุโส Dr.
ชื่อ-สกุลLee Lai To
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Political Science)
   University of California, Santa Barbara, U.S.A.   2518
-  M.A. (Political Science)
   University of California, Santa Barbara, U.S.A   2513
-  B.A. (Social Science in Economics)
   Chinese University , Hong Kong   2511
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาตราจารย์ Dr.
ชื่อ-สกุลTatsuo Yamane
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (International Public Policy)
   Osaka University, Japan   2548
-  M.A. (International Public Policy)
   Osaka University, Japan   2542
-  B.A. (Political Studies on Latin America)
   Osaka University, Japan   2538
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ Dr.
ชื่อ-สกุลMari Katayanagi
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Law)
   Warwick niversity,U.K   2544
-  LL.M. (International Human Rights Law)
   Essex University, U.K.   2538
-  B.A. (International Studies)
   Tokyo University of Foreign Studies   2530
-  M.A. (International Studies)
   Tokyo University of Foreign Studies   2532
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH