อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชานิติศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร605160102
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่1/2565  วันที่  19/1/2565
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  S.J.D (Professional Doctorate in Legal Science)
   University of Canberra, Australia   2548
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2538
-  นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง    2525
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. In Law
   Leiden University   2551
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2540
-  นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2533
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Law)
   Durham University, U.K.   2559
-  LL.M. (International Trade and Commercial Law) (Merit)
   Durham University, U.K.   2555
-  น.บ.
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2552
-  น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2554
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  S.J.D (Professional Doctorate in Legal Science)
   University of Canberra, Australia   2548
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2538
-  นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง    2525
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. In Law
   Leiden University   2551
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2540
-  นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2533
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Law)
   Durham University   2559
-  LL.M. (International Trade and Commercial Law)
   Durham University   2555
-  น.บ.
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2552
-  น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2554
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   น.ด
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2559
-   น.ม. (กฎหมายมหาชน)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2550
-   น.บ.
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2547
-   เนติบัณฑิตไทย
   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา   2550
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Docteur en droit (Public Law)
   Paris-Sud University   2560
-  Master of law (Space activity and Telecommunications law)
   Paris-Sud University   2556
-  น.บ.
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2550
-  น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2552
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  LL. D. (International Law)
   Xiamen University   2561
-  น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2555
-  น.บ.
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2549
-  เนติบัณฑิตไทย
    สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา   2551
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH