อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชานิติศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร605160102
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่7/2562  วันที่  18/9/2562
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  S.J.D (Professional Doctorate in Legal Science)
   University of Canberra, Australia   2548
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2538
-  นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง    2525
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. In Law
   Leiden University   2551
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2540
-  นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2533
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Docteur en Dro
   (University de Nice), France   2521
-  นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2514
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  S.J.D (Professional Doctorate in Legal Science)
   University of Canberra, Australia   2548
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   2538
-  นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง    2525
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. In Law
   Leiden University   2551
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2540
-  นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2533
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Docteur en Dro
   (University de Nice), France   2521
-  นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2514
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Law)
   Durham University   2559
-  LL.M. (International Trade and Commercial Law)
   Durham University   2555
-  น.บ.
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2552
-  น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2554
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลสรรค์ ตันติจัตตานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต, กฎหมายภาษีอากร
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2542
-  นิติศาสตรบัณฑิต,
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2548
-  น.บ.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546
-  นิติศาสตรบัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   น.ด
   . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2559
-   น.ม. (กฎหมายมหาชน)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2550
-   น.บ.
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2547
-   เนติบัณฑิตไทย
   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา   2550
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH