อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาการจัดการ
ปีอ้างอิงหลักสูตร605120902
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก 2
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่7/2562  วันที่  18/9/2562
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณรัฐ หัสชู
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง   2561
-  บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2554
-  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2552
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สิงหา เจียมศิริ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. in Industrial Engineering (Operations Research)
   University of Missouri-Columbia, U.S.A.,   2522
-  M. Eng. in Industrial Engineering and Management (Systems Engineering)
   Asian Institute of Technology, Thailand   2517
-  B. Eng. (Electrical Engineering) (Communications and Control) (Second Class Honors, Division II)
   University of Canterbury   2514
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน)
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Management of Technology)
   Asian Institute of Technology   2547
-  M.Sc. (Computing in Design),
   Staffordshire University, U.K   2541
-  วท.บ. (เทคโนโลยี การบรรจุ)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2538
-  M.Sc. (Design Management and Product Design)
   Staffordshire University, U.K.   2540
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณรัฐ หัสชู
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง   2561
-  บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2554
-  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2552
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สิงหา เจียมศิริ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. in Industrial Engineering (Operations Research)
   University of Missouri-Columbia, U.S.A.,   2522
-  M. Eng. in Industrial Engineering and Management (Systems Engineering)
   Asian Institute of Technology, Thailand   2517
-  B. Eng. (Electrical Engineering) (Communications and Control) (Second Class Honors, Division II)
   University of Canterbury   2514
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน)
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Management of Technology)
   Asian Institute of Technology   2547
-  M.Sc. (Computing in Design),
   Staffordshire University, U.K   2541
-  วท.บ. (เทคโนโลยี การบรรจุ)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2538
-  M.Sc. (Design Management and Product Design)
   Staffordshire University, U.K.   2540
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  D.B.A.
   United State International University, U.S.A.   2528
-  M.B.A.
   University of Nebraska at Omaha, U.S.A.   2522
-  พศ.บ. (พาณิชยศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2515
-  พศ.ม. (การตลาด)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2520
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ไช ชิง ตัน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  D.B.A.
   Southern Cross University   2552
-  M.Sc. (Advanced Business Management Practices)
   University of South Australia, Australia   2547
-  B.Sc.(Mechanical Engineering)
   University of Wisconsin-Milwaukee. U.S.A   2531
-  M.Sc.(Mechanical Engineering)
   University of Wisconsin- Milwaukee. U.S.A   2533
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph. D. (Accounting and Governance)
   Victoria University, Australia   2549
-   บช.ม.
   มหาวิทยาลัยพายัพ   2540
-  บช.บ.
   มหาวิทยาลัยพายัพ   2535
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.บุษบา สิทธิการ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Tourism Planning)
   Oxford Brookes University, U.K.   2547
-  M.Sc. (Tourism Planning)
   Oxford Brookes University, U.K.   2542
-  ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2528
-  ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Industrial Organization Psychology)
   Alliant International University, U.S.A.   2548
-  M.A. (Counseling Psychology)
   United States International University, U.S.A   2536
-  พย.บ.
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2532
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Tourism Management)
   Griffith University, Australia   2553
-  Master of International Tourism and Hospitality Management
   Griffith University, Australia   2546
-  B.A. (Tourism and Hotel Management)
   Stamford International University   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.กษิภณ อภิมุขคุณานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ นวัตกรรม)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2555
-  M.B.A. Asian Institute of Management
   The Philippines   2538
-  วศ.บ. (วิศวกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2534
-  International Master of Science Exchange (Information Technology)
   Rotterdam School of Management, Erasmus University, The Netherlands   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.จิราภา ปราเดรา ดิเอส
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Tourism)
   University of Surrey, U.K.   2558
-  ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2550
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.เดชอนันต์ บังกิโล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Accounting)
   University of Hull, U.K.   2560
-  บช.ม.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2548
-  บธ.บ. (การบัญชี)
   มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Doctor of Philosophy in International Economics
   University of Nantes, France   2551
-  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) Economics and Methodology
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2538
-  บช.บ.
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2535
-  Postgraduate Diploma in Applied Economics and Methodology
   University of Nantes, France   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Business Economics)
   The University of Queensland, Australia   2540
-  M.Econ.
   The Australian National University, Australia   2536
-  M.A. (Policy)
   Saitama University, Japan   2530
-  บธ.ม.
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2532
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พรวศิน ศิริสวัสดิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   2562
-  บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2553
-  บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2551
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH