อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร605110002
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก 2
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่3/2560  วันที่  24/5/2560
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลอมร โอวาทวรกิจ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biological Sciences),
   University of East Anglia, U.K   2553
-  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2544
-  วท.บ. (จุลชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยบูรพา   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการAssoc. Prof. Dr.
ชื่อ-สกุลKevin D. Hyde
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  D.Sc. (Tropical Mycology)
   University of Portsmount, U.K   2530
-  M.Sc. (Biodeterioration)
   University of Portsmount   2524
-  B.Sc. (Zoology)
   University of Wales, UK   2522
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Entomology)
   University of Nebraska-Lincoln, U.S.A   2555
-  วท.ม (นิเวศวิทยา)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2542
-  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2534
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลพุทธรักษ์ ชมนันติ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2556
-  วท.ม. (โรคพืช)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2549
-  วท.บ. (โรคพืช)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลกิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2557
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2551
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการAssoc. Prof. Dr.
ชื่อ-สกุลKevin D. Hyde
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  D.Sc. (Tropical Mycology)
   University of Portsmount, U.K   2530
-  M.Sc. (Biodeterioration)
   University of Portsmount   2524
-  B.Sc. (Zoology)
   University of Wales, UK   2522
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสุรีย์พร นนทชัยภูมิ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Botany/Integrative Biology)
   The University of Queensland, Australia   2550
-  M.Sc. (Gene Science)
   Hiroshima University   2543
-  วท.บ. (Botany)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลเอกชัย ชูเกียรติโรจน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biochemistry)
   ), University of KENT at Canterbury, UK   2542
-  M.Sc. (Biotechnology)
   University of KENT at Canterbury, UK   2539
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลกิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2557
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Entomology)
   University of Nebraska-Lincoln, U.S.A   2555
-  วท.ม (นิเวศวิทยา)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2542
-  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2534
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลจันทรารักษ์ โตวรานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biological sciences)
   AARHUS University, Denmark   2555
-  วท.ม. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลณัฏฐ์สรัล สายชนะ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioresources Science)
   Tottori University, Japan   2552
-  M.Sc. (Biological Chemistry)
   Yamaguchi University, Japan   2549
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลธีรวิทย์ วรัตรุจิวงศ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2548
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Genetics and Developmental Biology)
   West Virginia University, USA   2546
-  M.Sc. (Plant Genetic)
   ), University of Nottingham   2540
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลพัฒนา ค้ากำยาน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Applied Molecular Bioscience),
   Yamaguchi University, Japan,   2553
-  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลพุทธรักษ์ ชมนันติ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2556
-  วท.ม. (โรคพืช)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2549
-  วท.บ. (โรคพืช)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลศิระประภา มหานิล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืช)
   มหาวิทยาลัยสุรนารี   2550
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืช)
   มหาวิทยาลัยสุรนารี   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสมฤดี นิลทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Agronomy)
   University of Nebraska-Lincoln, USA   2554
-  วท.ม. (พันธุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2546
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสยาม ภพลือชัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biology)
   Newcastle University   2553
-  M.Sc. (Molecular Genetics and Genetic Engineering)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2547
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสุนิตา แจ่มยวง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Microbiology)
   University of Canterbury, New Zealand   2553
-  B.Sc. (Biological Science)
   University of Canterbury, New Zealand   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลอมร โอวาทวรกิจ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biological Sciences),
   University of East Anglia, U.K   2553
-  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2544
-  วท.บ. (จุลชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยบูรพา   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลEleni Gentekaki
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biology)
   University of Guelph   2553
-  M.Sc. (Biology)
   University of Guelph   2544
-  B.Sc. (Human Kinetics)
   University of Guelph   2544
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH