อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร603100500
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่3/2560  วันที่  24/5/2560
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์//
ชื่อ-สกุลพรรณวดี รัตนศักดิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
-  ศศ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์//
ชื่อ-สกุลวิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2538
-  ศษ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2529
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.//
ชื่อ-สกุลวิสันต์ สุขวิสิทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ด. (ภาษาไทย)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2555
-  อ.ม.(ภาษาไทย)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2547
-  ศศ.บ.(ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.//
ชื่อ-สกุลเชิดชาติ หิรัญโร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ด. (ภาษาไทย)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2557
-  ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2546
-  อ.บ.(ประวัติศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์//
ชื่อ-สกุลจิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2549
-  ศศ.บ. (ภาษาไทย)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH