อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ปีอ้างอิงหลักสูตร595170202
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 2
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่2/2561  วันที่  21/11/2561
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.นิสากร แซ่วัน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2548
-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2543
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2540
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.อำภา จิมไธสง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D.(Inorganic Chemistry)
   Michigan Technological University, USA   2549
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2547
-  เภสัชศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioorganic Chemistry)
   Ehime University   2547
-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2544
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2540
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2552
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2556
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2551
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.นิสากร แซ่วัน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2548
-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2543
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2540
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.อำภา จิมไธสง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D.(Inorganic Chemistry)
   Michigan Technological University, USA   2549
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2547
-  เภสัชศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioorganic Chemistry)
   Ehime University   2547
-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2544
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2540
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2552
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2556
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2552
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2554
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2556
-  ภ.บ.
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ภักวดี ไชยกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   วท.ด. (เภสัชศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2556
-   วท.ม. (เภสัชวิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547
-   ภ.บ.
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   วท.ด. (เภสัชศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2556
-   วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2549
-   วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.มยุรมาศ วิไล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Pharmaceutical Science)
   University of Hawaii at Hilo   2558
-   วท.ม. (เคมีเภสัช)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2548
-   วท.บ. (เคมี)
   สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ฐาปกรณ์ ตรีอุดม
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   วท.ด. (วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2559
-   วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2554
-   วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.สริตา สังข์ทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2560
-   วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2555
-   วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2553
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ทินกร เถียรสูงเนิน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (ชีวเคมี)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2560
-   วท.บ. (ชีวเคมี)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2549
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH