อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร593100603
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ)
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่2/2559  วันที่  1/3/2559
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์//
ชื่อ-สกุลอรวรรณ วังสมบัติ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์//
ชื่อ-สกุลรุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2547
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์//
ชื่อ-สกุลดร.อลันด์ คงไทย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด.(สังคมศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2557
-  ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยนเรศวร   2547
-  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2540
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์//
ชื่อ-สกุลปณิดา มัณยานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2554
-  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2552
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์//
ชื่อ-สกุลตรัยธนา เชาวนปรีชา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2554
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์//
ชื่อ-สกุลอาทิตยา เวียงนิล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2553
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์//
ชื่อ-สกุลปัญญา เล็กวิไล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2550
-  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์//
ชื่อ-สกุลธีรนุช อนุฤทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2551
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   มหาวทยาลัยเชียงใหม่   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์//
ชื่อ-สกุลดร.ปรารถนา คอฟฟิน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Planning and Development of Higher Education)
   Aalborg University   2558
-  M.A. (English)
   Toledo University   2544
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
   มหาวิทยาลัยโยนก   2539
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH