อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาจีนวิทยา
ปีอ้างอิงหลักสูตร585240602
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย แผน ก 2
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่5/2559  วันที่  15/7/2559
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลจรัสศรี จิรภาส
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Chinese Comparative Literature)
   Beijing Normal University, The People’s Republic of China   2547
-   M.A. (Chinese Literature)
   Chinese Culture University, Taiwan The People’s Republic of China   2536
-   ศศ.บ. (ภาษาจีน)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2533
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลกัลยา ขาวบ้านแพ้ว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
   Beijing Language and Culture University   2555
-  M.A. (Chinese-Thai Translation and Interpretation)
   Beijing Foreign Studies University   2552
-  อ.บ. (ภาษาจีน)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลBai Chun
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศศ.ม. (ไทยศึกษา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
-  B.A. (Thai)
   Beijing Foreign Studies University   2539
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลจรัสศรี จิรภาส
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Chinese Comparative Literature)
   Beijing Normal University, The People’s Republic of China   2547
-   M.A. (Chinese Literature)
   Chinese Culture University, Taiwan The People’s Republic of China   2536
-   ศศ.บ. (ภาษาจีน)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2533
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลกัลยา ขาวบ้านแพ้ว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
   Beijing Language and Culture University   2555
-  M.A. (Chinese-Thai Translation and Interpretation)
   Beijing Foreign Studies University   2552
-  อ.บ. (ภาษาจีน)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลBai Chun
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ศศ.ม. (ไทยศึกษา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
-  B.A. (Thai)
   Beijing Foreign Studies University   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลCen Ronglin
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ม. (ภาษาไทย)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2526
-  B.A. (Thai)
   Beijing Foreign Studies University   2512
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลChen Lili
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  M.A. (Thai Language and Literature)
   Beijing Foreign Studies University   2548
-  B.A. (Thai)
   Beijing Foreign Studies University   2542
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH