อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ปีอ้างอิงหลักสูตร605200302
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 2
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่4/2564  วันที่  16/7/2564
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลเภสัชกร ดร.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. Social and Administrative Pharmacy
   Chulatongkorn University   2550
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2554
-  ภ.บ.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2526
-  พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2532
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลเภสัชกรหญิง ดร.อาริยา สาริกะภูติ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Master of Science in cosmetic Science
   Mae fah luang University   2551
-  Master Degree in Business Admin
   U. of Southern Indiana, USA   2537
-  Bachelor Degree in Pharmacy
   Mahidol University   2532
-  Diplomate American Board of Anti-Aging
   Health Practitioner    2554
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2545
-  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) หลักสูตรนานาชาติ
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2536
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์   2533
-  Postdoctoral Research Fellow in Cognitive Neurosciences
   Seoul National University College of Medicine Seoul   2550
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลเภสัชกร ดร.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. Social and Administrative Pharmacy
   Chulatongkorn University   2550
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2554
-  ภ.บ.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2526
-  พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2532
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลเภสัชกรหญิง ดร.อาริยา สาริกะภูติ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Master of Science in cosmetic Science
   Mae fah luang University   2551
-  Master Degree in Business Admin
   U. of Southern Indiana, USA   2537
-  Bachelor Degree in Pharmacy
   Mahidol University   2532
-  Diplomate American Board of Anti-Aging
   Health Practitioner    2554
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2545
-  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) หลักสูตรนานาชาติ
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2536
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์   2533
-  Postdoctoral Research Fellow in Cognitive Neurosciences
   Seoul National University College of Medicine Seoul   2550
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Electron Microscope)
   Juntendo University, Japan   2538
-  ว.ว. (ตจวิทยา)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2527
-   พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2521
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ไพศาล รัมณีย์ธร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
   แพทยสภา   2548
-   พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2531
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   อ.ว.(ตจวิทยา)
   แพทยสภา   2536
-  พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2530
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์จรัสพล รินทระ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ว. (ตจวิทยา)
   แพทยสภา   2544
-  พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.Werner Kurotschka
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. in Physiology
   Heidelberg University , Germany   2517
-  M.D. State Exam for Medicine
   Heidelberg , Germany   2514
-  Certificate in Orthopedic Surgery Berlin Chamber of Physicians
   Germany   2523
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  พ.ด.
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2533
-  วว. (ศัลยศาสตร์)
   แพทยสภา   2513
-  พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์   2495
-  American Board in Plastic Surgery
   Duke University Medical Center, USA   2510
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลนายแพทย์วิทูร จุลรัตนาภรณ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรด. (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2562
-  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
      2551
-  ว.ว.(อายุรศาสตร์)
      2549
-  พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลแพทย์หญิงสุนิสา ไทยจินดา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปรด. (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2562
-   ว.ว. (ตจวิทยา)
   สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   2532
-   พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2526
-   วท.บ.
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2524
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลแพทย์หญิง ดร.สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด (ตจวิทยา)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2558
-   พ.บ.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ว.ว. (ตจวิทยา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   
-   พ.บ.
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลแพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   American Board Laser Surgery and Medicine in Dermatology
   Boston Medical Center, Boston University, USA   
-   พ.บ.
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2533
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ถนอมกิต เพราะสุนทร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  อ.ว. (ตจวิทยา)
   แพทยสภา   2542
-   พ.บ.
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2533
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลเรือโท นพ. ดร.เทพ เฉลิมชัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2556
-  วท.ม. (อายุรศาสตร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2549
-  พ.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
   วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกล้า   2537
-  อ.ว. (ระบาดวิทยา)
   แพทยสภา   2558
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุเมธ คันชิง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2561
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2557
-  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2546
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH