อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ปีอ้างอิงหลักสูตร605140301
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก 1
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่5/2563  วันที่  16/9/2563
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สาโรจน์ รอดคืน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2548
-  วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioresource Engineering)
   University of Tsukuba, Japan   2550
-  M.Sc. (Biosystem Science)
   University of Tsukuba, Japan   2547
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฏยา คนซื่อ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Food Toxicology)
   University of Surrey, UK.   2553
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
-  วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2541
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สาโรจน์ รอดคืน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2548
-  วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioresource Engineering)
   University of Tsukuba, Japan   2550
-  M.Sc. (Biosystem Science)
   University of Tsukuba, Japan   2547
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฏยา คนซื่อ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Food Toxicology)
   University of Surrey, UK.   2553
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
-  วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2541
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลปริญญา วงษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  M.Sc. (Food Technology)
   Wagenigen University, NL   2547
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2532
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.จุฑามาศ นิวัฒน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Food and Nutritional Science)
   University of Reading, UK   2553
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2542
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Food Science and Technology)
   University of California at Davis, USA   2556
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2549
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Molecular Biosciences and Bioengineering)
   University of Hawaii, USA   2557
-  วท.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2548
-  วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2554
-  วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2546
-  วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2555
-  วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2554
-  วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
-  วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Bioresources Science)
   Chiba University, Japan   2561
-   วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2552
-   วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.มัชฌิมา นราดิศร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Postharvest Pathology)
   The University of Adelaide, Australia   2550
-   M.Agr. (Plant Pathology)
   The University of Sydney, Australia   2540
-   วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุทธิวัลย์ สีทา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Applied Biosciences)
   Hiroshima Prefectural University, Japan   2548
-   วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2542
-   วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2538
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Food Technology)
   Massey University, New Zealand   2552
-   วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2541
-   วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Food Engineering and Bioprocess Technology)
   Asian Institute of Technology, Thailand   2550
-   วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
-   วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.เสาวภา ไชยวงศ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Horticulture)
   University of Essex / United Kingdom   2559
-   วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2547
-   วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.รัฐพล แสงระยับ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2557
-   วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2551
-   วท.บ. (ประมง)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2549
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Postharvest Technology of Ornamental Plant)
   Cranfield University, United Kingdom   2555
-   วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2545
-   วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   2539
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH