อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร605110801
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ แผน ก 1
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่1/2563  วันที่  15/1/2563
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลดรุณี วัฒนศิริเวช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Engineering Ceramic)
   University of Leeds, U.K.   2541
-  M.Sc. (Engineering Ceramic)
   University of Leeds, U.K.   2537
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสุธี วัฒนศิริเวช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Engineering Ceramic)
   University of Leeds, U.K.   2540
-  วท.บ. (ฟิสิกส์)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2535
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Materials Science and Engineering)
   University of London   2550
-  M.Sc. (Polymer Science)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2545
-  วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลอุไรวรรณ อินต๊ะถา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Materials Science)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
-  วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลดรุณี วัฒนศิริเวช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Engineering Ceramic)
   University of Leeds, U.K.   2541
-  M.Sc. (Engineering Ceramic)
   University of Leeds, U.K.   2537
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลสุธี วัฒนศิริเวช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Engineering Ceramic)
   University of Leeds, U.K.   2540
-  วท.บ. (ฟิสิกส์)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2535
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Materials Science and Engineering)
   University of London   2550
-  M.Sc. (Polymer Science)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2545
-  วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลอรวรรณ สุวรรณทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Polymer Science)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2552
-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ ดร.
ชื่อ-สกุลอุไรวรรณ อินต๊ะถา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Materials Science)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
-  วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH