อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร605110201
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก 1
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่3/2563  วันที่  20/5/2563
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2548
-  วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2545
-  วท.บ. (เคมี)
   สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ์รองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.ม. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.กาญจนา วัดละเอียด
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ธรากร มณีรัตน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2556
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Polymer Science)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2552
-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม   2547
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2548
-  วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2545
-  วท.บ. (เคมี)
   สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ์รองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.ม. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.กาญจนา วัดละเอียด
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ธรากร มณีรัตน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2556
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Polymer Science)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2552
-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Analytical/Electrochemistry)
   Texas Tech University; U.S.A.   2551
-  B.S. (Chemistry)
   Kansas University ; U.S.A   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุวรรณา เดชาทัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2549
-  วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2545
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อัจฉราวดี บุญคุ้ม
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Chemical Biology)
   สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   2555
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ   2549
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Polymer Science)
   Aston University; UK   2550
-  วท.ม. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Material)
   University of London   2544
-  วท.ม. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2540
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ฐิติพร สุวรรณวงศ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2558
-   วท.ม. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2553
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2550
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2555
-   วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ธิดารัตน์ ดวงยอด
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2558
-   วท.ม. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2554
-   วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2552
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2556
-   วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สิทธิ ดวงเพชร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Mechanical Engineering)
   Brunel University   2556
-   วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2551
-   วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พัฒนา ค้ากำยาน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Applied Molecular Bioscience)
   Yamaguchi University   2553
-   วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
-   วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมการเกษตร)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Applied Molecular Bioscience)
   Tottori University   2552
-   M. Sc. (Biological Chemistry)
   Yamaguchi University   2549
-   วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   Ph.D. (Biotechnology)
   University of Denmark   2556
-   M. Sc. (Molecular Genetics and Genetic Engineering)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2549
-   วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2546
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH