อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปีอ้างอิงหลักสูตร605110001
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก 1
ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1     2

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่3/2564  วันที่  19/5/2564
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อมร โอวาทวรกิจ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biological Sciences),
   University of East Anglia, U.K   2553
-  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2544
-  วท.บ. (จุลชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยบูรพา   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2557
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุนิตา แจ่มยวง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Microbiology)
   University of Canterbury, New Zealand   2553
-  B.Sc. (Biological Science)
   University of Canterbury, New Zealand   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ศิระประภา มหานิล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืช)
   มหาวิทยาลัยสุรนารี   2550
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืช)
   มหาวิทยาลัยสุรนารี   2542
ผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อมร โอวาทวรกิจ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biological Sciences),
   University of East Anglia, U.K   2553
-  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2544
-  วท.บ. (จุลชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยบูรพา   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2557
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2551
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุนิตา แจ่มยวง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Microbiology)
   University of Canterbury, New Zealand   2553
-  B.Sc. (Biological Science)
   University of Canterbury, New Zealand   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ศิระประภา มหานิล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืช)
   มหาวิทยาลัยสุรนารี   2550
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืช)
   มหาวิทยาลัยสุรนารี   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.Kevin D. Hyde
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  D.Sc. (Tropical Mycology)
   University of Portsmount   2530
-  M.Sc. (Biodeterioration)
   University of Portsmount   2524
-  B.Sc. (Zoology)
   University of Wales   2522
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พัฒนา ค้ากำยาน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Applied Molecular Bioscience),
   Yamaguchi University, Japan,   2553
-  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2556
-  วท.ม. (โรคพืช)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2549
-  วท.บ. (โรคพืช)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.Eleni Gentekaki
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biology)
   University of Guelph   2553
-  M.Sc. (Biology)
   University of Guelph   2544
-  B.Sc. (Human Kinetics)
   University of Guelph   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biochemistry)
   ), University of KENT at Canterbury, UK   2542
-  M.Sc. (Biotechnology)
   University of KENT at Canterbury, UK   2539
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Genetics and Developmental Biology)
   West Virginia University, USA   2546
-  M.Sc. (Plant Genetic)
   ), University of Nottingham   2540
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2539
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biological sciences)
   AARHUS University, Denmark   2555
-  วท.ม. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2537
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioresources Science)
   Tottori University, Japan   2552
-  M.Sc. (Biological Chemistry)
   Yamaguchi University, Japan   2549
-  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร..สมฤดี นิลทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Agronomy)
   University of Nebraska-Lincoln, USA   2554
-  วท.ม. (พันธุศาสตร์)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2546
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สยาม ภพลือชัย
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biology)
   Newcastle University   2553
-  M.Sc. (Molecular Genetics and Genetic Engineering)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2547
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2548
-  วท.บ. (ชีวเคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2548
-  วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2545
-  วท.บ. (เคมี)
   สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี   2542
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
   วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2552
-  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.บ.(ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2544
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.นริษฎา ทองกลาง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2558
-  วท.ม. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2552
-  วท.บ. (ชีววิทยา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.Thilini Chethana Kandawatte Wedaralalage
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2562
-  B.Sc. (Microbiology)
   Rajarata University of Sri Lanka   2556
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ศรัญยภัทร บุญมี
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2557
-  วท.ม. (พืชไร่)
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2547
-  วท.บ. (พืชไร่)
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.Olivier Jean-Marie Raspe
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Biological Sciences, orientation Botany)
   University catholique de Louvain, Belgium   2541
-  M.Sc. (Biological Sciences)
   University catholique de Louvain, Belgium   2536
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.Mahamarakkalage Mary Ruvishika Shehali Jayawardena
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2548
-  B.Sc. (Biodiversity and Conservation)
   Rajarata University of Sri Lanka, Sri Lanka   2560
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Entomology)
   University of Nebraska-Lincoln, USA   2555
-  วท.ม. (นิเวศวิทยา)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2542
-  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2534
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.กาญจนา วัดละเอียด
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  วท.ด. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร   2545
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.สิทธิ ดวงเพชร
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Mechanical Engineering)
   Brunel University, UK   2556
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
   มหาวิทยาลัยมหิดล   2551
-  วท.บ. (เคมี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2548
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Bioinformatics)
   George Mason University   2012
-  M.Sc. (Bioinformatics)
   George Mason University   2007
-  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   2552
-  วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-  Ph.D. (Materials Science and Engineering)
   Queen Mary, University of London, UK   2551
-  วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2545
-  วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร   2543
ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
-   ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2555
-  พท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   2551
ผลงานทางวิชาการ

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH