อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร
    สำนักวิชา 
    ปีการศึกษา 
    
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกบริหารธุรกิจ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  บัญชีบัณฑิต  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก 1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 1.1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 2.1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก 2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ข  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก 2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH