อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร
    สำนักวิชา 
    ปีการศึกษา 
    
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (สหกิจศึกษา)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH