ตารางเรียนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
    สำนักวิชา 
    ปีที่เข้าศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 1     2
       ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
   หลักสูตร
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
        ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษตารางเรียนนักศึกษา   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH