ตารางเรียนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
    สำนักวิชา 
    ปีที่เข้าศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 1     2
       ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
   หลักสูตร
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
        ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศตารางเรียนนักศึกษา   
        ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษตารางเรียนนักศึกษา   
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (แบบ 2.1)ตารางเรียนนักศึกษา   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH