โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 หลักสูตร : 657200311 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (แบบ 1.1)
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003913 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-48)

 2 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) กรณีที่นักศึกษาไม่มีพื้นฐานทางสถิติและระเบียบวิจัย สำนักวิชาฯ จะกำหนดให้นักศึกษา เรียนเพิ่มเติมอีก 1 รายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001911 Applied Epidemiology and Bioethics
 ระบาดวิทยาประยุกต์และชีวจริยศาสตร์
0 (1-0-2)
2003901 Seminar in Advanced Anti-Aging Science Research
 สัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
0 (1-0-2)
2003902 Advanced Anti-Aging Science
 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
0 (1-0-2)
2003904 Advanced Applied Statistics and Research Methodology
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
0 (1-3-3)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH