โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 หลักสูตร : 657200222 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (แบบ 2.2)
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 หมวดวิชาพื้นฐาน หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002701 Anti-Aging and Regenerative Medicine
 เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2 (2-0-4)
2002703 Anti-Aging Diagnostic and Therapeutic Intervention
 การวินิจฉัยและการรักษาทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
1 (1-0-2)
2002723 Life Style Medicine
 เวชศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
1 (1-0-2)
2002725 Hormone and Application in Anti Aging Medicine
 ฮอร์โมนและการประยุกต์ใช้ทางเวชศาสตร์ชะลอวัย
1 (1-0-2)
2002728 Hormone
 ฮอร์โมน
1 (1-0-2)
2002730 Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 1
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1
1 (0-3-1)
2002731 Physiology in Elderly 1
 สรีรวิทยาผู้สูงวัย 1
1 (1-0-2)
2002732 Physiology in Elderly 2
 สรีรวิทยาผู้สูงวัย 2
1 (1-0-2)
2002733 Neuropathophysiology in elderly
 ประสาทพยาธิสรีรวิทยาผู้สูงอายุ
1 (1-0-2)
2002735 Anti-Aging Nutrition
 โภชนาการชะลอวัย
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาบังคับ ระเบียบวิจัย จะกำหนดให้เรียน รายวิชา 2002743 สถิติประยุกต์สำหรับวิจัยทางการแพทย์ และ 2002744 ระเบียบวิธีการวิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001901 Applied Epidemiology and Bioethics
 ระบาดวิทยาประยุกต์และชีวจริยศาสตร์
1 (1-0-2)
2001903 Advanced Anti-Aging Medicine
 เวชศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
1 (1-0-2)
2002919 Seminar in Advanced Anti-Aging Medicine Research
 สัมมนาการวิจัยเวชศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
1 (0-3-1)

 3 หมวดวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002904 Advanced Homeopathy
 โฮมีโอพาทีขั้นสูง
2 (2-0-4)
2002905 Advanced Sport Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬาขั้นสูง
2 (2-0-4)
2002906 Advanced Energy Medicine
 เวชศาสตร์พลังงานขั้นสูง
2 (2-0-4)
2002907 Advanced Nutrition
 โภชนวิทยาขั้นสูง
2 (2-0-4)
2002908 Advanced Acupuncture
 การฝังเข็มขั้นสูง
1 (1-0-2)
2002909 Advanced Medical Spa
 สปาทางการแพทย์ขั้นสูง
1 (1-0-2)
2002910 Advanced Hormone Replacement
 การให้ฮอร์โมนทดแทนขั้นสูง
1 (1-0-2)
2002911 Advanced Toxicology and Chelation
 พิษวิทยาและคีเลชั่นขั้นสูง
1 (1-0-2)
2002912 Stem Cell Therapy
 การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด
1 (1-0-2)

 4 หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002917 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-48)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH