โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 หลักสูตร : 657200221 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (แบบ 2.1)
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 หมวดวิชาบังคับ ระเบียบวิจัย จะกำหนดให้เรียน รายวิชา 2002743 สถิติประยุกต์สำหรับวิจัยทางการแพทย์ และ 2002744 ระเบียบวิธีการวิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001901 Applied Epidemiology and Bioethics
 ระบาดวิทยาประยุกต์และชีวจริยศาสตร์
1 (1-0-2)
2001903 Advanced Anti-Aging Medicine
 เวชศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
1 (1-0-2)
2002919 Seminar in Advanced Anti-Aging Medicine Research
 สัมมนาการวิจัยเวชศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
1 (0-3-1)

 2 หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002904 Advanced Homeopathy
 โฮมีโอพาทีขั้นสูง
2 (2-0-4)
2002905 Advanced Sport Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬาขั้นสูง
2 (2-0-4)
2002906 Advanced Energy Medicine
 เวชศาสตร์พลังงานขั้นสูง
2 (2-0-4)
2002907 Advanced Nutrition
 โภชนวิทยาขั้นสูง
2 (2-0-4)
2002908 Advanced Acupuncture
 การฝังเข็มขั้นสูง
1 (1-0-2)
2002909 Advanced Medical Spa
 สปาทางการแพทย์ขั้นสูง
1 (1-0-2)
2002910 Advanced Hormone Replacement
 การให้ฮอร์โมนทดแทนขั้นสูง
1 (1-0-2)
2002911 Advanced Toxicology and Chelation
 พิษวิทยาและคีเลชั่นขั้นสูง
1 (1-0-2)
2002912 Stem Cell Therapy
 การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด
1 (1-0-2)

 3 หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002916 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-108-36)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH