โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 หลักสูตร : 657200121 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (แบบ 2.1)
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001901 Applied Epidemiology and Bioethics
 ระบาดวิทยาประยุกต์และชีวจริยศาสตร์
1 (1-0-2)
2001902 Seminar in Advanced Dermatologic Research
 สัมมนาการวิจัยตจวิทยาขั้นสูง
1 (1-0-2)
2001903 Advanced Anti-Aging Medicine
 เวชศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
1 (1-0-2)

 2 หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001915 Advanced Contact Dermatitis and Occupational Skin Diseases
 โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้สารสัมผัสและงานอาชีพขั้นสูง
3 (2-3-5)
2001916 Advanced Cosmetic Dermatology
 ตจวิทยาเวชสำอางขั้นสูง
3 (2-3-5)
2001917 Electron Microscope in Dermatology
 ตจวิทยาจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
3 (2-3-5)
2001918 Advanced Pediatric Dermatology
 ตจวิทยากุมารขั้นสูง
3 (2-3-5)
2001919 Advanced Technology in Dermatologic Research
 เทคโนโลยีขั้นสูงทางการวิจัยตจวิทยา
3 (0-9-3)
2003807 Anti-aging Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชะลอวัย
2 (2-0-4)

 3 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001914 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-108-36)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH