โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตร : 657140321 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (แบบ 2.1)
 ปีอ้างอิง : 2565
 ปรัชญาของหลักสูตร
        
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 Dissertation หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403989 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1401901 Research and Development in Food Science and Technology
 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3 (3-0-6)
1403981 Seminar 1
 สัมมนา 1
1 (0-3-1)
1403982 Seminar 2
 สัมมนา 2
1 (0-3-1)
1403983 Seminar 3
 สัมมนา 3
1 (0-3-1)

 3 หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3.1 Food Chemistry and Nutrition กลุ่มวิชาเคมีอาหารและโภชนาการ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1402704 Alternative Protein Food
 อาหารโปรตีนทางเลือก
3 (2-3-5)
1402705 Dietary Phytochemicals and Chemopreventive Role
 สารพฤกษเคมีในอาหารและการต้านมะเร็ง
3 (3-0-6)
1402706 Metabolomics in Food Research
 เมแทบอโลมิกส์ในงานวิจัยทางอาหาร
3 (2-3-5)
1402707 Lifecycle, Nutrigenetics and Personalized Nutrition
 วัฏจักรชีวิต โภชนพันธุศาสตร์ และโภชนาการเฉพาะบุคคล
3 (3-0-6)
1402708 Food Structures, Digestion and Health
 โครงสร้างอาหาร การย่อยและสุขภาพ
3 (2-3-5)
1402732 Chemistry of Food Macronutrients
 เคมีของสารอาหารหลัก
3 (2-3-5)
1402814 Functional Foods and Nutraceuticals
 อาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช
3 (3-0-6)
1402815 Applied Food Proteins Chemistry
 เคมีประยุกต์ของโปรตีนอาหาร
3 (2-3-5)

 3.2 Food Industrial Technology and Innovation กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1402702 Principles of Food Science and Technology
 หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3 (3-0-6)
1402703 Trends in Food Science and Technology
 แนวโน้มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3 (3-0-6)
1403706 Valorization of Food Processing By-products
 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหาร
3 (3-0-6)
1403707 Tea Science and Innovation
 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชา
3 (2-3-5)
1403708 Coffee Technology
 เทคโนโลยีกาแฟ
3 (2-3-5)
1403709 Economical Northern Fruits and Vegetables Technology
 เทคโนโลยีผักและผลไม้เศรษฐกิจของภาคเหนือ
3 (2-3-5)
1403710 Future Foods
 อาหารแห่งอนาคต
3 (3-0-6)
1403719 Nanotechnology in Food
 นาโนเทคโนโลยีในอาหาร
3 (3-0-6)
1403720 Starch and Hydrocolloids in Designing Food Products
 สตาร์ชและไฮโดรคอลลอยด์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
1403721 Global Food Industry
 อุตสาหกรรมอาหารโลก
3 (3-0-6)
1403795 Advanced Food Product Innovation
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง
3 (2-3-5)
1404760 Shelf Life Prediction of Food Products
 การทำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
1404761 Innovations in Food Packaging
 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
1406759 Perception and the Chemical Senses of Food Products
 การรับรู้และประสาทสัมผัสทางเคมีในผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
1406770 Consumer Trends and Technology
 แนวโน้มผู้บริโภคและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
1409701 Agricultural Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์ทางการเกษตร
3 (3-0-6)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH