โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 หลักสูตร : 647170421 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ (แบบ 2.1)
 ปีอ้างอิง : 2564
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์หลากหลายแขนงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นหลักสูตรใหม่ในประเทศที่เน้นการให้ความรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ด้วยการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางการเสริมสร้าง ฝึกฝน และพัฒนาทักษะวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมด้วยครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน หลักสูตรออกแบบการเรียนการสอนด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียน (Constructivist Theory) โดยจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานแนวคิดแบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ (Cognitive Constructivism) และการสร้างความรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม (Social Constructivism) ร่วมกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความสามารถ และศักยภาพในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ดังนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ จึงมุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีศักยภาพและทักษะในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ หรือแข่งขันในประชาคมโลกได้

 1 Dissertation หมวดวิชาดุษฏีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-108-36)

 2 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704704 Creative Cosmetics and Innovation
 เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3 (3-0-6)
1704705 Research Methodology for Cosmetic Science
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2 (1-2-3)
1704901 Current Issues in Creative Cosmetics and Innovation
 ประเด็นปัจจุบันทางเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
0 (0-3-1)
1704902 Entrepreneurship of Cosmetic Business
 การเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจเครื่องสำอาง
4 (3-2-7)

 3 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 3

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1704707 Business Management in Creative Cosmetics and Innovation
 การจัดการธุรกิจเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3 (3-0-6)
1704708 Current Concepts in Innovative Cosmetics
 แนวคิดปัจจุบันทางนวัตกรรมเครื่องสำอาง
3 (3-0-6)
1704711 Innovative Cosmetic Linkage
 ความเชื่อมโยงทางนวัตกรรมเครื่องสำอาง
3 (0-9-3)
1704904 Experimental Modelling in Cosmetic Science
 แบบจำลองเชิงปฏิบัติการในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3 (2-3-5)
1704905 Innovative Biotechnology Products in Cosmetics
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสำอาง
2 (2-0-4)
1704906 Fragrance and Perfumery Innovation
 นวัตกรรมสารหอมและน้ำหอม
3 (2-3-5)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH