โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : 647111111 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูล (แบบ 1.1)
 ปีอ้างอิง : 2564
 ปรัชญาของหลักสูตร
        วิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูลเป็นสหวิทยาการที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านการคำนวณ อาทิ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลของศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพยากรณ์ สร้างรูปแบบและแบบแผนที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านที่ต้องการประยุกต์ใช้ เช่น การเกษตร ธุรกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หลักสูตรวิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูลมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการวิจัยขั้นสูงให้มีการพัฒนาทางด้านกระบวนการคิด (cognitive) และบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) จากศาสตร์ต่าง ๆ มาสร้างเป็นแบบจำลองหรือรูปแบบ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลสูงสุด
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถในเชิงวิจัยด้านวิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูล ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มีทักษะศตวรรษ ที่ 21 มีทัศนะคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และทำงานในสังคมที่หลากหลาย มีความสามารถในการพัฒนาแบบจำลองที่มีแนวคิดใหม่โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลสูงสุด

 1 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111994 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-144-48)

 2 Required Course (Non-credit) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิตต่ำสุด : -

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111893 Doctoral Seminar 1
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 1
0 (0-3-1)
1111894 Doctoral Seminar 2
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 2
0 (0-3-1)
1111895 Doctoral Seminar 3
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 3
0 (0-3-1)
1111896 Doctoral Seminar 4
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 4
0 (0-3-1)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH