โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตร : 617150121 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (แบบ 2.1)
 ปีอ้างอิง : 2561
 ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นในการผลิตนักวิชาการบุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาเอกวิศวกรและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นให้มีความสามารถในการทำงานวิจัยออกแบบพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระดับชาติและนานาชาติตามหลักจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้และสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีทักษะในการสอนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการให้บริการวิชาการได้อย่างเหมาะสม และมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        2. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความเข้าใจ และความสามารถในการพัฒนาองค์ประกอบซึ่งเป็นมูลค่าหลักในนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
        3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในการเข้าร่วมและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
        4. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ และมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1 Required Course หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501905 Research Methodology in Computer Engineering
 กระบวนการวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1501906 Preliminary Research for Dissertation
 การวิจัยชั้นต้นสำหรับดุษฎีนิพนธ์
3 (3-0-6)

 2 Elective Course หมวดวิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501706 Context Aware Computing
 การประมวลผลแบบรับรู้บริบท
3 (3-0-6)
1501707 Cyber Security
 ความปลอดภัยไซเบอร์
3 (3-0-6)
1501912 Embedded System Design and Sensor Technology
 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจจับ
3 (3-0-6)
1501913 Intelligent Control Systems
 ระบบควบคุมอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
1501914 Sensor network and IoT
 โครงข่ายของอุปกรณ์ตรวจจับและอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
1501915 Algorithms in Signal Processing
 ขั้นตอนวิธีสำหรับการประมวลผลสัญญาณ
3 (3-0-6)
1501916 Network Convergence
 การหลอมรวมของระบบเครือข่าย
3 (3-0-6)
1501917 Artificial Intelligence and Machine Learning
 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
3 (3-0-6)

 3 Dissertation หมวดดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 36

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501931 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-108-0)
หมายเหตุ
P : รายวิชาบังคับก่อน
E1 : การเทียบได้กับ หรือการเทียบทางเดียว
E2: การเทียบเท่ารายวิชา หรือการเทียบสองทาง
รายวิชา 1006393 Principles of Translation 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006382 Directed Studies แทน
รายวิชา 1006397 Comparative Study of English and Thai 3(3-0-6) ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ให้เรียนรายวิชา 1006381 Selected Reading แทน
          
    contact staff : REG@MFU.AC.TH